Uppgift 5

Undersök de källor, som du hittat från tidigare uppgifter och välj en av dem. Den utvalda källan skall vara en e-artikel eller en e-bok, som finns i lärcentrets samlingar och den skall vara relevant för ditt arbete.

Utför sedan på följande deluppgifter:

  • Skriv uppgifterna om den utvalda artikeln eller e-boken i formen av en källhänvisning (du kan kopiera den från uppgift 4.1. eller 4.2)
  • Svarar informationen i din utvalda källa på din frågeställning eller dina forskningsfrågor, som du ställt i ditt arbete? Skriv svaret som en texthänvisning.
  • Undersök källförteckningen i den utvalda artikeln eller boken. Hittar du där nya intressanta källor? Kopiera en intressant referens från källförteckningen som svar på frågan.


Exempel på en källhänvisning och på två texthänvisningar med Harvard systemet

källhänvisning:

Vakkari, P. 2008. Perceived influence of the use of electronic information resources on Scholarly work and publication productivity. Journal of the American Society for Information Science and Technology. [Verkkolehti]. Vol. 59:4. S. 602-612. [Hämtad 31.5.2018]. ISSN 1532-2890. Tillgänglig: DOI: 10.1002/asi.20769.

texthänvisningar:

Vakkari ( 2008) har gjort en utredning angående forskares uppfattning om hur elektroniskt material påverkar deras arbete..........

Forskare, som deltog i utredningen, ansåg att utnyttjandet av elektroniska resurser i deras forskningsarbete har förbättrat tillgången av informationsresurser. De forskare, som ansåg att användningen av elektroniskt material har förbättrat tillgången av olika resurser, publicerade också mest av alla deltagande forskare i internationella vetenskapliga tidskrifter. (Vakkari 2008, s. 610.)