Studio 1 ennakkotehtävä / Studio 1 pre-assignment DL 6.11.2018

Due: Tuesday, 6 November 2018, 11:55 PM
Make a submission
Ohje ennakkotehtävään DL 6.11.2018:
 1. Mihin kurssiin kehittämissuunnitelmasi kohdistuu?

 2.  Mikä on oma roolisi kurssilla? 

 3. Millainen on kurssin rakenne (lähitapaamiset, ryhmätyöskentely, harjoitukset, itsenäinen työskentely)? 

 4. Miten hyödynnät nyt opetusteknologiaa kurssilla?

 5. Haluat hyödyntää opetusteknologiaa enemmän tai tehokkaammin kurssillasi. Mitä hyötyä tai lisäarvoa arvelet sen tuottavan?  Miten opetusteknolgian hyödyntäminen voisi tukea opetusta, opiskelua ja oppimista? Miten ajattelet hyödyntäväsi opetusteknologiaa jatkossa tukemaan paremmin opetusta/opiskelua ja oppimista?

 6. Onko sinulla jo mielessä mitä teknologiaa tai työkalua haluat nyt oppia hyödyntämään paremmin? (esim. MyCourses, opetusvideo (Panopto), Flipped classroom, Turnitin tai jotakin muuta?) Ja miksi?

Instructions for the pre-assignment DL 6.11.2018:
 1. What course are you developing?

 2. What is your own role in this course?

 3. Describe the structure of the course (contact meetings, group work, exercises, independent work)?

 4. How do you utilize an educational technology now in this course?

 5. You want to take advantage of educational technology more or more effectively with the course. What benefit or/and added value do you expect it could produce?  How do you think that educational technolgy could support teaching, studying and learning? How do you think to use educational technology to support teaching, studying and learning?

 6. Do you already know what educational technology or tool you want to learn to use more advanced? (e.g. MyCourses, Educational video (Panopto), Flipped classroom, Turnitin or something else?)