Anvisningar för skrivandet

  • De flesta högskolor eller till och med utbildningsprogram har egna anvisningar för typografi och layout. Följ i första hand alltid de befintliga anvisningar som getts av ditt utbildningsprogram eller din högskola. Till den del dessa inte täcker alla aspekter kan du tillämpa  Allmänna anvisningar om typografi och layout" (från 2006).

Exempel på mallar för disposition och layout

Kontrollera  om ditt utbildningsprogram har egna mallar. Vissa program har LaTeX-mallar och erbjuder möjligen stöd i användningen av LaTeX.

LaTeX-publiceringssystem

Det finns en LaTeX-mall för kandidatarbeten. Mallen fungerar utmärkt på svenska trots att instruktionerna främst är på finska och engelska och förutom kandidatarbeten stöder den också diplomarbeten och licentiatavhandlingar. Mallen har främst varit i bruk på ELEC och SCI, men den borde också passa för andra högskolor. Ta bort det som inte behövs och följ det egna huvudämnets (och handledarens!) direktiv angående källhänvisningar och andra detaljer.

Läs instruktionerna då du laddar ner mallen. Notera speciellt att du också behöver aaltologo-paketet och en tillräckligt ny version av pdfx (för att producera arkiveringsduglig PDF/A-1b).

Som allmän introduktion till LaTeX rekommenderas A (Not So) Short Introduction to LaTeX 2ε eller den något äldre finskspråkiga versionen Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX 2ε:n käyttöön. (Någon svenskspråkig översättning verkar tyvärr inte finnas.)

Se också materialet från LaTeX-introduktionen 1.2.


Last modified: Thursday, 1 February 2018, 1:17 PM