Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuasi osaat
- yhdistää esimerkkien kautta raaka-aine- ja prosessiteknisten ratkaisut jätevirtojen ja päästöjen hallintaan
- kuvata esimerkkejä päästöjen hallinnan prosessiteknisistä (sisäisistä) ratkaisuista ja teollisesta symbioosista
- esittää teollisuudessa yleisimmin käytettävien jäteveden, -kaasujen ja jätteiden käsittely- ja talteenottomenetelmien periaatteet ja käyttökohteet sekä kuvata niiden riippuvuussuhteita
- kertoa teollisuuden ympäristövastuista ja -haasteista
- eritellä ympäristöasioissa ohjaavia markkinamekanismeja ja taloudellisen ohjauksen keinoja sekä ympäristöliiketoiminnan mahdollisuuksia teollisuudessa
- kuvata yleisellä tasolla teollisuudessa käytettävän ympäristöasioiden hallintajärjestelmän ja ympäristöasioiden hallintaa liittyviä suomenkielisiä käsitteitä

Laajuus: 5

Aikataulu: 09.01.2019 - 04.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Timo Laukkanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Timo Laukkanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Teollisuuden ympäristöhaasteet, sivuvirtojen hyödyntäminen, päästöihin ja jätevirtoihin vaikuttavien aine- ja energiavirtojen hallinta ja niihin liittyvät tasetarkastelut erilaisissa teollisuusprosessien esimerkkitapauksissa, teollisuuden vesihuolto-, ilmansuojelu- ja jätehuoltotekniikka, teollisuuteen liittyvä meluntorjunta, ilmastonsuojelun haasteet teollisuudessa, teollisuutta koskeva ympäristölainsäädännöllinen ja taloudellinen ohjaus, ympäristöasioiden hallintajärjestelmät.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojakso suoritetaan välikokeilla tai tentillä. Vaatimuksena ovat kirjallinen oppimateriaali, jonka opiskelua kontaktiopetus tukee. Lisäksi suoritukseen kuuluu harjoitustöitä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin tenttimisen voi tehdä neljällä välikokeella
  tai yhdellä tentillä. Välikokeita järjestetään luentojaksolla joka toinen
  viikko, mutta välikokeita voi suorittaa tai uusia myös tenttipäivinä. Yksittäisen
  välikokeen voi uusia vain kerran. Kurssisuorituksen arviointi suosii tasaista
  suorittamista. Lisäksi arvosanaan vaikuttaa kurssin lopussa oleva
  seminaariharjoitus.

  Kurssin loppuarvosana on välikokeiden (tai niitä vastaavien tenttitehtävien) ja harjoitustyön arvosanojen geometrinen keskiarvo. Geometrinen keskiarvo suosii tasaista suorittamista ja edelluyttää, että jokaisen osasuorituksen arvosana on enemmän kuin nolla.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op = 135 h
  luennot ja muu kontaktiopetus 10-60 h
  välikokeisiin/tenttiin valmistautuminen 63 -134 h
  välikokeet/tentti 10 h/ 3 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot jaksottuvat neljään kahden viikon luentojaksoon jota seuraa välikoe. Tällöin kahdenviikon työmäärä (1 op = 27 h) koostuu seuraavasti:

  Luennot     8 h / 2 viikkoa
  Välikoe 
      3 h / 2 viikkoa
  Valmistautuminen välikokeeseen   16 h / 2 viikkoa


  Pakollisen seminaariharjoituksen työmäärä (1 op = 27 h) koostuu seuraavasti:

  Seminaaritilaisuudet      6 h
  Seminaariin valmistautuminen ja esitelmän laatiminen  21 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan luentojen alussa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tentittävä aineisto löytyy välikokeittain MyC:n Materiaalit-osiosta.
  Harjoitustehtävään liittyvät aineisto on Tehtävät-osiosta
  harjoitustöittäin. Lisäksi harjoitustehtävää koskavaa aineistoa löytyy internetistä.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CHEM-E6125 Environmental Management in Industry

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CHEM-A1100 - Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit ja ensimmäisen vuoden kemian ja fysiikan opinnot tai vastaavat tiedot ovat avuksi. Esitietona olevaa CHEM-A1100 - Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit-kurssia voi suorittaa myös rinnakkain tämän kurssin kanssa.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sisu

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssia opetetaan rinnakkain kurssin CHEM-C2610

  Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu 5 op kanssa. Kurssit tukevat toisiaan, mutta ne voi suorittaa myös erikseen.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Seminaariesitysten työstäminen tapahtuu kaikkien luentojen jälkeen.  Tähän on varattu lukujärjestyksessä aikaa kaksi viikkoa samoihin ajankohtiin viikosta, joissa luennot olsivat.  Seminaaritilaisuudet ovat luentojen jälkeisellä kolmannella viikolla vastaavana ajankohtana.