Credits: 5

Schedule: 15.04.2019 - 31.05.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin vastuuopettaja yliopisto-opettaja Jouni Ojala on tavattavissa luennoilla ja muina toimistotyöaikoina Kone1-talon (os. Otakaari 4) huoneessa 309, sähköposti jouni.ojala@aalto.fi, p. 050-406 4221.

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V (kevät 2019) IV (kevät 2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää liikennejärjestelmän toimintaperiaatteet
• ymmärtää liikennejärjestelmän toimintaan liittyvää tietoa
• tunnistaa tulevia liikkumis- ja kuljetustarpeita ja osaa määritellä niiden toteuttamismahdollisuuksia
• ymmärtää kestävyyden ulottuvuuksia ja käsitteitä ja vuorovaikutussuhteita liikennejärjestelmässä
• tietää liikenteen vaikutusten määrittämismenetelmiä
• ymmärtää liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta rakennetussa ympäristössä
• käsittää liikennejärjestelmän toiminnot ja vaikutukset niitä tuottavien, käyttävien ja kokevien osapuolten kannalta

 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Liikennejärjestelmän toimintaperiaatteet. Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Kestävän liikennejärjestelmän ominaisuudet. Liikenteen energiankulutus. Eri liikennemuotojen sekä väylien rakentamisen ja ylläpidon vaikutukset maankäyttöön ja ympäristöön. Liikenneturvallisuus. Liikennejärjestelmän kestävyyden arviointi ja kestävyyttä edistävät keinot.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja luentokuulustelu, oppimistehtävät ja dialogipäiväkirja. Osasuoritusten painotus kurssiarvostelussa ilmoitetaan kurssin alkaessa, kaikki osat suoritettava hyväksytysti.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

1. Kurssin alkuosan suorittaminen

  • vaihtoehtoiset suoritustavat ovat luentokuulustelu ma 6.5.2019 ja oppimispäiväkirja ajalta 15.4.-6.5.2019
  • arvostelu 0-5, suoritettava hyväksytysti, arvosanaksi tulee vaihtoehtoisista suoritustavoista paremman arvosana (molempien suoritus mahdollinen)
  • painoarvo loppuarvosanassa 1/3


2. Pakolliset harjoitukset

  • hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa tai hyväksyttyä vastausta kaikissa harjoituksissa


3. Kurssin loppuosan suorittaminen

  • osasuorituksessa laaditaan pienryhmässä dialogioppimispäiväkirja ja tehdään projektityö
  • molempien arvostelu 0-5, molemmat suoritettava hyväksytysti
  • kummankin painoarvo loppuarvosanassa 1/3

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luentoja 27 h

harjoituksia 9 h

muu läsnäolo 4 h

itsenäinen työskentely ja reflektio 63 h

ryhmä- ja parityöskentely 30 h

yhteensä 133 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alkaessa

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=YYT-C2004

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei esitietovaatimuksia

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Description

Registration and further information