Credits: 1

Schedule: 05.12.2018 - 22.12.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Martti Raevaara, Helena Sederholm, Taneli Tuovinen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija syventää osaamistaan erikseen määritellyssä projektissa, joka liittyy kandiopintojen vaihtoehtoisiin syventymisalueisiin. Projektin suunnittelu-, toteutus-, dokumentointi-, arviointi- ja esittämistaitojen syventäminen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandiopintojen johonkin vaihtoehtoiseen syventymisalueeseen – Taiteellinen toiminta ja tutkiminen, Taide, arki ja yhteiskunta, Taide, ympäristö ja kestävä tulevaisuus, tai Taide, tiede ja teknologia - kytkeytyvä yksilö- ja/tai ryhmätyönä suunniteltu ja toteutettu, tavoitteellinen opintoprojekti.

 

Opintoprojektin sisältö voi olla opiskelijan itsensä suunnittelema tai koulutusohjelman ehdottama.

 

Jos kyseessä on opiskelijan oman projektin opinnollistaminen, laatii opiskelija projektista suunnitelman, jossa hän kuvaa projektin sisällön, työtavat, etenemisvaiheet ja aikataulun sekä laajuuden ja oppimistavoitteet. Oman projektinsa jälkeen opiskelija laatii raportin, jossa hän esittelee ja reflektoi sekä arvioi projektin toteutumista ja tuloksia sekä omaa oppimistaan. Projektin dokumentoinnin ja raportoinnin muodosta sovitaan ohjaajan kanssa.

 

Tuettu korkeakouluharjoittelu voidaan koulutusohjelmajohtajan päätöksellä hyväksyä henkilökohtaisena opintoprojektina.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan itsensä ehdottamasta projektista (oman projektin opinnollistaminen) opiskelija tekee suunnitelman, jossa hän kuvaa syventävän projektin tavoitteet, sisällön ja toteutuksen, sekä miten hän arvioi projektin tuloksia ja onnistumista. Suunnitelmaan sisältyy myös alustava laskelma työmäärästä ja opintopisteistä. Opiskelija ehdottaa projektia osaksi vaihtoehtoisia syventäviä opintojaan jollain opetussuunnitelman neljällä syventymisalueella. Anomuksen hyväksyy syventymisalueen vastuuopettaja.

 

Opiskelija aloittaa projektin dokumentoinnin heti sen alussa ja laatii lopuksi dokumenttiaineiston avulla vapaamuotoisen kirjallis-kuvallisen raportin, jossa hän kuvaa projektin lähtökohtia ja toteutusta (miksi, mitä, missä, milloin, kuka) ja mitä hän on oppinut projektissa, erityisesti mitä se toi omaan taide- ja kasvatusajatteluun ja ammatilliseen näkemykseen ja osaamiseen. Raportin tulee sisältää kuvausta ja reflektiota, vähintään 3-5 tekstisivua ja lisäksi kuvia, kaavioita, piirroksia tms. tukemaan sisällön välittymistä.

 

Opintoprojekti toteutetaan itsenäisesti yksilöllisenä ja/ tai ryhmätyönä ja siihen ei sisälly yhteistä opetusta. Opintoprojektille nimetään vastuuopettaja, joka ottaa vastaan opiskelijan opintosuorituksen ja arvioi sen hyväksymisen sekä sopii projektin esittelystä.

 

Koulutusohjelman tarjoamassa opintoprojektissa on vastuuopettaja, joka vastaa projektin suunnittelun, ohjauksen ja toteutuksen sekä esittelyn ja arvioinnin järjestämisestä. Vastuuopettaja hyväksyy myös opintosuoritukset.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäinen työskentely ja/tai ryhmätyö, 1-5 op (27-135 h)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/Hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018). 

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty 
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta 
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

 

Description

Registration and further information