Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson aikana opiskelija harjaantuu rakennetun ympäristön havainnointiin, analysointiin ja dokumentointiin. Hän oppii käyttämään arkkitehtuurin historian peruslähteitä ja kokoamaan tietoa laajasta lähdemateriaalista. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kerättyä tietoa ja koota siitä suullisia ja kuvallisia esityksiä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 03.03.2021 - 16.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Susanna Anttila, Netta Böök, Karita Rytivaara

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Harjoitustöissä opiskelija tutustuu Helsingin rakennettuun historiaan, sen ajallisiin kerrostumiin, rakennushistoriallisen tiedon esitystekniikkaan ja alustavasti rakennussuojelun kysymyksiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Viikkotehtävät, seminaariesitys, harjoitustyö ja vertaisarviointitehtävä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja kohdevierailut 8 h (10 %).

  Kontaktiopetus 20 h (25 %).

  Itsenäinen työskentely 53 h (65 %).

  Yhteensä 81 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Katso kurssin kotisivu MyCoursesissa.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa opintojakson A-27.1104.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Photoshop ja InDesign tai vastaavat kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmat.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt