Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija osaa sijoittaa yhdyskuntasuunnittelun osaksi suomalaista poliittista päätöksentekojärjestelmää, tunnistaa ja osaa organisoida erilaisia mahdollisuuksia järjestää vuorovaikutusta suunnittelun yhteydessä, tuntee keskeiset argumentaation ja retoriikan käsitteet ja osaa soveltaa niitä vuorovaikutustilanteiden analysointiin ja kehittämiseen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 28.10.2020 - 09.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kimmo Lapintie

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Noora Laak, Kimmo Lapintie, Natalia Rincon Salazar

Kurssin yhteystiedot (voimassa 09.10.2020-21.12.2112):

Professori Kimmo Lapintie (kimmo.lapintie@aalto.fi), +3585842710

Arkkitehti Noora Laak (noora.laak@aalto.fi)

Arkkitehti Natalia Rincon (natalia.rincon@aalto.fi)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kommunikaatio ja vuorovaikutus osana suunnittelua. Vuorovaikutus lainsäädännön ja poliittisen toiminnan tasolla. Suunnittelijan rooli päätösten valmistelussa ja vuorovaikutuksessa eri osallisryhmien kesken. Osallistumis-ja arviointisuunnitelma (OAS). Argumentaation ja retoriikan perusteet.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi järjestetään koronavirustilanteen vuoksi etänä, pääosin zoom-alustalla. Kurssi jakautuu kolmeen kahden viikon osioon, joista kustakin vastaa yksi opettaja. Osioiden aikana perehdytään aiheeseen luentojen, kirjallisuuden, keskustelujen ja harjoitustöiden avulla. Kurssin päätöskeskustelussa seitsemännellä viikolla solmitaan lankoja yhteen ja pohditaan suunnittelun vuorovaikutuksen kehittämistä siten, että se vastaa tarkoitustaan ja tukee laadukasta kaupunkien kehittämistä. Kurssin päätteeksi opiskelijat kirjoittavat henkilökohtaisen oppimisportfolion. Osiot ovat seuraavat:

  28.10.–4.11. Johdatus kurssiin. Argumentaation ja retoriikan perusteet. (Kimmo Lapintie)

  11.11.–18.11. Suunnittelu ja poliittinen päätöksenteko. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmanb laatiminen. (Noora Laak)

  25.11.–2.12. Vanhat ja uudet vuorovaikutusmenetelmät. (Natalia Rincon)

  9.12. Loppukeskustelu. Miten vuorovaikutusta voitaisiin kehittää?

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tiedot vaadittavista suorituksista, niiden arviointikriteereistä ja painokertoimista annetaan kurssiesitteessä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla työskennellään pienryhmissä ja toteutetaan harjoitustöitä sekä viikoittaisten seminaarien että niiden välillä tapahtuvan itsenäisen työskentelyn kautta. Tarkempi ohjelma ja tehtävien ja aiheiden sisältö sekä opiskelumateriaali julkaistaan MyCourses-sivuilla ennen kurssin alkua.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja niiden reflektointi 12 + 12 h

  Kirjallisuuteen perehtyminen 20 h

  Harjoitustehtävien suorittaminen 69 h

  Seminaareihin osallistuminen ja rekflektointi 6+6 h

  Portfolion kokoaminen 8 h

  Yhteensä 133 h (5 op)

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali ja ohjeistus annetaan MyCourses:issa kurssin aikana.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  17 Yhteistyö ja kumppanuus