Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää mitä vesi- ja ympäristötekniikka oppialana on ja pystyy kuvailemaan alan keskeistä sisältöä ja käsitteistöä
 • ymmärtää veden kierron perusteet, pystyy kuvailemaan vesivarojen kytköksiä yhdyskuntien veden tarpeeseen sekä ymmärtää ympäristötekniikkaan liittyvät keskeiset periaatteet
 • pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesihuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet
 • ymmärtää millaisia laskentamenetelmiä ja työkaluja vesi- ja ympäristötekniikkaan liittyy ja osaa käyttää keskeisimpiä laskentamenetelmiä
 • pystyy toimimaan ryhmässä annetusta lukumateriaalista vuorovaikutteisesti keskustellen ja yhdessä ongelmia ratkoen
 • hahmottaa vesi- ja ympäristötekniikan poikkitieteellisyyden ja osaa viestiä alan keskeisiin käsitteisiin liittyen toisten alojen edustajien kanssa

Laajuus: 5

Aikataulu: 08.09.2020 - 09.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Meeri Karvinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Meeri Karvinen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 05.08.2020-21.12.2112):

Kurssiassistentit vuonna 2020:

Anna Vilén, Anni Lehikoinen, Jouni Kärppä, Essi Leskinen ja  Veera Korteniemi.


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vesi- ja ympäristötekniikan keskeiset sisällöt sekä niihin liittyvät menetelmät, kuten hydrologinen kierto ja sen osa-alueet; globaalit vesivarat; yhdyskuntien vesihuolto; ympäristötekniikka ja ympäristöriskien arviointi.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin
  painotus on ympäristötekniikan osalta erityisesti kestävän kehityksen roolissa
  alallamme.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, lukupiiri/ryhmätyö sekä viikkoharjoitukset.

  Arviointiperusteina lukupiiri-/ryhmätyöt (50%) ja viikkoharjoitukset (50%).

  Toteutusmuodon vuoksi lukupiireissä ja luennoilla on pakollinen läsnäolo.

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennoilla jaettava materiaali sekä muut ilmoitettavat lähteet.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin Yhd-12.1020 Vesitekniikan perusteet (4 op)

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Vuoden 2020 kurssilla luento-opetus toteutetaan etäyhteydellä. Etäyhteys ei muuta läsnäolovelvoitetta.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Toteutusmuodon vuoksi lukupiireissä ja luennoilla on pakollinen läsnäolo. Lukupiiriryhmät jaetaan ensimmäisellä luennolla, jolle osallistuminen on täten pakollista.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Vuoden 2020 kurssilla luento-opetus toteutetaan etäyhteydellä. Etäyhteys ei muuta läsnäolovelvoitetta.

Description

Registration and further information