Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija:

1.     Ymmärtää paremmin millä tavoin järjestön tai akateemisen yhteisön yhteistyö ja päätöksenteko toimivat

2.     Osaa toimia rakentavammin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

3.     Osaa suunnitella ja toteuttaa paremmin luottamustoimeensa liittyneitä yhteisön keskeisiä tehtäviä (esim. tapahtumanjärjestäminen, opetussuunnitelmatyö, tiedottaminen)

4.     Pystyy tunnistamaan aiempaa paremmin erilaisia vaikuttamisen muotoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

5.     Pystyy tunnistamaan ja kuvaamaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan luottamustoimensa tehtävien suhteen 

Laajuus: 3

Aikataulu: 16.01.2021 - 20.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jari Ylitalo

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jari Ylitalo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi, englanti

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin sisältönä on opiskelijan vapaaehtoistehtävässä opiskelijajärjestön tai yliopistohallinnon toimintatavoista, päätöksenteosta, yhteistyöstä ja toiminnasta saamiensa kokemusten reflektointi ja henkilökohtaisen oppimisen yhteenveto. Kurssin opintomateriaalit käsittelevät yhteisössä vaikuttamista sekä yhteistyön ja päätöksenteon dynamiikkaa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi suorittaminen edellyttää vuoden mittaista opiskelijajärjestön vapaaehtoistehtävässä tai yliopiston hallinnon opiskelijaedustajana toimimista, reflektioesseen kirjoittamista vapaaehtoisvuoden kokemuksista hyödyntäen kurssimateriaaleja sekä osallistumista vertaisseminaariin. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luento/työpajatyöskentely 3 tuntia, reflektiivinen kirjoittaminen 8-12 tuntia, yksilöllinen työskentely ja kokemusten saaminen vapaaehtoistehtävässä 67-70 tuntia

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Aiheeseen soveltuvat tutkimusartikkelit ja muut tarkoituksenmukaiset tekstit

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei esitietoja

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information