Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Maankäytön suunnittelun, liikennesuunnittelun ja kiinteistötekniikan alkeiden hallinta; kyky jäsentää rakennetun ympäristön suunnitteluun liittyviä teoreettisia ja käytännöllisiä näkökohtia sekä ammattiprofiileja; suunnitteluajattelun ymmärtäminen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 30.11.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tuomas Ilmavirta, Tuomas Ilmavirta

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuomas Ilmavirta, Tuomas Ilmavirta

Kurssin yhteystiedot (voimassa 07.08.2020-21.12.2112):

Tehtäviin, aineistoihin, aikatauluihin ja muut kurssin suorittamiseen liittyvät kysymykset kannattaa esittää ensisijaisesti MyCoursesin keskustelupalstalla. Näin kaikki kurssin opettajat näkevät ne, ja myös kaikki opiskelijat saavat vastauksen.

Kurssin opettajat tavoittaa syksyn aikana parhaiten sähköpostitse.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Maankäytön suunnittelun, liikennesuunnittelun ja kiinteistötekniikan perusteet; suunnittelu luovana ja eri aloja ja näkökulmia integroivana ongelmanratkaisuna; analyysin ja synteesin suhde suunnittelussa; suunnittelun teorioiden ja mallien suhde toteutuneeseen ympäristöön ja historiallis-yhteiskunnallinen ymmärrys rakennetusta ympäristöstä eri suunnitteluteorioiden, teknisten uudistusten ja hallintoreformien sekä muiden yhteiskunnallisten muutosvoimien kerrostumana.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla tutustutaan rakennetun ympäristön suunnittelun perusteisiin niin maankäytön suunnittelun, liikennesuunnittelun ja -tekniikan kuin kiinteistötalouden
  ja -tekniikan näkökulmista. Lisäksi kurssilla tutustutaan rakennetun 
  ympäristön suunnittelun historiaan.

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään rakennetun ympäristön suunnittelun luonnetta ja toimintaympäristöä. Kurssilla opiskelija saa näkemystä edellä mainittujen alojen perusteista, tutustuu rakennetun ympäristön suunnittelun ammattiprofiileihin ja hahmottaa suunnittelun ja toteutuneen ympäristön välisiä yhteyksiä. Tavoitteena on saavuttaa:

  a) Monipuolinen perusymmärrys rakennetusta ympäristöstä ja sen suunnittelusta
  b) Ymmärtää suunnittelun luonne monialaisena ja -näkökulmaisena toimintakenttänä
  c) Perustiedot rakennetun ympäristön suunnittelun historiasta sekä käsitys suunnittelun nykyhaasteista

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja harjoitustyöt.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla työskennellään sekä itsenäisesti että ryhmissä. Kurssin aluksi
  muodostettavat ryhmät työskentelevät läpi kurssin sekä pienempien ryhmätehtävien että laajemman ryhmätyön parissa. Ryhmät analysoivat oman kohdealueensa – ajankohtainen suunnittelualue pääkaupunkiseudulta – suunnittelua, toimijoita sekä prosessia vaiheistetussa ryhmätyössä 

  Kurssin suorittaminen pohjautuu aktiiviseen itsenäiseen työskentelyyn läpi kurssin ja ryhmän projektityön sekä muiden, pienempien, ryhmätöiden tekemiseen. Yksilötehtävinä tehdään oppimispäiväkirja sekä luentoihin ja kurssilukemistoihin pohjautuva kotitentti. 

  Kurssiarvosana perustuu oppimistavoitteisiin. Arviointi pohjautuu yksilötöihin (40%), ryhmätöihin (40%), sekä kurssin päätteeksi tehtävään itse- ja vertaisarviointiin (20%). 


Työmäärä toteutustavoittain
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opintopiste edellyttää 27 tunnin työtä. Viiden opintopisteen laajuus vastaa siis yhteensä 135 tunnin työmäärää. Ihmiset oppivat eri tavoin ja kurssin eri osioihin tarvittava työmäärä vaihtelee yksilöittäin. Laskennallisesti kurssin työmäärä jakautuu keskimäärin seuraavasti:

  -25 tuntia opetusta (etäluentoja ja tilanteen mukaan joko etä- tai lähiseminaariopetusta)
  -70 tuntia itsenäistä opiskelua (kurssiaineistojen lukemista, tenttiin valmistautumista, kurssin yksilötehtävien tekemistä, luentomateriaalien kertausta, seminaareihin valmistautumista, vapaata ajattelua, jne.) 
  -40 tuntia ryhmätyötä (ryhmätapaamisia, suunnittelua, aineistonkeruuta, analyysiä ja raportointia, koordinointia, jne.)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaali ilmoitetaan 1. luennolla.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Oppimateriaalia ovat:

  -Kurssin alkaessa ilmoitettavat lukemistot
  -Luentomateriaalit
  -Seminaarien lukemistot ja muu niihin valmistava aineisto (esim. verkkosivuja, videoita, jne.)
  -Ryhmätyötä varten kerättävä materiaali

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa: A-36.1120 Johdatus yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun 5 op.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Vallitsevan epidemiatilanteen johdosta kurssi opetetaan pääasiassa etänä. On mahdollista, että kolme opetuskertaa (viikot 3, 5 ja 10) järjestetään lähiopetuksena pienryhmissä. Tästä tiedotetaan lähempänä koronatilanteen etenemisen pohjalta ja Aallon opetusohjeistuksen tarkentuessa.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information