Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kasvatuksen ja taidepedagogiikan tutkimuksen peruskäsitteistön sekä keskeiset tutkimusotteet
 • ymmärtää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen sekä nk. taiteellispainotteisen tutkimuksen keskeisiä metodisia kysymyksiä
 • osaa käyttää kurssilla opiskeltuja menetelmiä taidekasvatuksen ilmiöiden tutkimisessa ja oman opettajaksi kehittymisensä kriittisessä tarkastelussa.

Laajuus: 2

Aikataulu: 14.09.2020 - 12.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja Rastas

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Rastas

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät -kurssilla paneudutaan taidepedagogiikan tutkimuksen peruskäsitteistöön ja keskeisiin tutkimusotteisiin luentojen, kurssin oppimateriaalin ja soveltavien harjoitusten kautta. Luennoilla käsitellään kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen perusajattelua, laadullisen tutkimuksen keskeisiä aineistonhankinta- ja analyysimenetelmiä, oman opettajuuden ja taiteilijuuden jäsentämistä tutkivana työnä, sekä erilaisia opetus-oppimisprosessien ja visuaalisen kulttuurin ilmiöiden tutkimisen lähestymistapoja.

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin suorittaminen kontaktiopetuksena: Läsnäolo kontaktiopetuksessa vähintään 80%. Aktiivinen läsnäolo ja tehtävien suorittaminen, perehtyminen kurssin tapaamiskertojen oheismateriaaleihin, oppimispäiväkirja ja siihen sisältyvä itsearviointi.

  Kurssin suorittaminen verkkokurssina: Perehtyminen oppimateriaaleihin, tehtävien ja oppimispäiväkirjan suorittaminen verkkokurssin aikataulun mukaisesti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin suorittaminen kontaktiopetuksena: Luennot ja niihin liittyvät harjoitustehtävät 35 t. Itsenäinen työskentely: kandidaattiopiskelijat 19 t, erillisen maisteriohjelman opiskelijat 46 t.

  Kurssin suorittaminen itsenäisenä verkko-opiskeluna: kandidaattiopiskelijat 54 t, erillisen maisteriohjelman opiskelijat 81 t.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Valli, R. (toim.) (2018). Ikkunoita tutkimusmetodeihin : 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 5. uud. painos.  Jyväskylä: PS-kustannus

  Valli, R. (toim.) (2018). Ikkunoita tutkimusmetodeihin : 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 5. uud. painos. Jyväskylä: PS-kustannus

  Oheiskirjallisuus: Luentojen teemoihin liittyvä oheismateriaali, tekstit ja artikkelit MyCoursesissa.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kuvataidekasvatuksen kandidaattiopiskelijoiden tulee suorittaa kurssi samana lukuvuonna taiteen kandidaatin opinnäyteseminaarin kanssa ja erillisen maisteriohjelman opiskelijoiden ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukaudella. 

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus