Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

-Osaa soveltaa teoreettista tietoa käytännön suunnittelutyöhön

-Osaa jäsentää kompleksista suunnittelutehtävää

-Osaa käsitteellisten ja mitoituksellisten välineiden käytön perusteita käytännön suunnittelutehtävässä

-Osaa perustellusti integroida eri suunnittelunäkökulmia suunnittelutyössä

-Ymmärtää laajan ja monialaisen suunnittelutyön koordinoinnin haasteita

-Osaa jäsentää suunnittelujärjestelmän reunaehtoja ja yhteiskunnallisia intressejä suunnittelutehtävän kautta

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 14.09.2021 - 28.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuomas Ilmavirta

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Tehtäviin, aineistoihin, aikatauluihin ja muut kurssin suorittamiseen liittyvät kysymykset kannattaa esittää ensisijaisesti MyCoursesin keskustelupalstalla. Näin kaikki kurssin opettajat näkevät ne, ja myös
kaikki opiskelijat saavat vastauksen.

Kurssin opettajiin voi ottaa yhteyttä myös sähköpostitse tai puhelimitse.

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Projektityö, joka sisältää suunnittelutehtäviä, joissa ratkaisun etsimisen kautta hankitaan taitoja integroida erilaisia suunnittelun osa-alueita, työkaluja ja näkökulmia.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssilla sovelletaan aiemmissa opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja käytännön  yhdyskuntasuunnittelutehtävään. Tavoitteena on oppia jäsentämään monitahoista ja laajaa suunnitteluhaastetta useista näkökulmista sekä esittämään perusteltuja ratkaisuehdotuksia. Lisäksi kurssilla opetellaan yhdyskuntien suunnitteluun kytkeytyvien yhteiskunnallisten näkökulmien
  tunnistamista ja niiden huomioimista suunnitteluehdotuksessa.

  Erityisesti kiinnitetään huomiota suunnitteluratkaisujen perusteluihin sekä kestävän kehityksen edellytysten huomioimiseen  suunnittelussa. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, jota on tiistaisin ja torstaisin kello 10-12 koko ensimmäisen jakson ajan. Opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena, Zoom-sessioina. Seuraamme koronaepidemiantilannetta ja sopeutamme opetusta tarvittaessa Aallon ohjeistuksen mukaan.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luento-opetus, ohjattu ryhmäharjoitustyö, itsenäinen työskentely

   

 • koskee tätä kurssikertaa

  • Töiden arviointi perustuu kurssin oppimistavoitteisiin.

   Kurssilla tehdään laaja vaiheistettu ryhmätyö. Ryhmätyön osatehtävät ja niiden esittäminen arvioidaan, ja ne vaikuttavat arvosanaan yhteensä 75%. Myös ryhmätyön tekeminen - vastuiden jakaminen, työn organisointi, palautteen huomioiminen, jne. - vaikuttaa arviointiin. Lisäksi jokainen opiskelija kirjoittaa yksilötyönä oppimisportfolion, joka pitää sisällään myös itse- ja vertaisarvioinnin. Näiden vaikutus arvosanaan on 25%.

   Yleisiä periaatteita arvioinnille ovat esimerkiksi:

   Hyvä työ
   - perusteltu
   - johdonmukainen
   - syvälle pureutuva
   - monipuolinen
   - integroi useita näkökulmia
   - hyödyntää teoriaa

   Huono työ
   - pinnallinen ja kuvaileva
   - sisältää asiavirheitä
   - myöhässä
   - yksipuolinen
   - toteutettu huolimattomasi

   Hylätty työ
   - selvästi puutteellinen - esimerkiksi joku osasuoritus puuttuu kokonaan


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  luentoja 12 h

  harjoituksia 14 h

  itsenäinen työskentely ja reflektio 52 h

  ryhmätyöskentely 52 h

  yhteensä 133 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan kurssin alkaessa

 • koskee tätä kurssikertaa

  Oppimateriaalia ovat luentojen sisällöt sekä niillä annettava lisämateriaali niin suunnittelusta kuin tehtävän kohdealueesta. Työskentely pohjautuu projektimaiseen ryhmätyöhön, jossa ryhmä ohjatusti ja aktiivisesti etsii uutta aineistoa sekä kohteesta että tehtävän teemoista ja hyödyntää tätä ryhmätyössään. Tiedonhaku, aineistojen arviointi ja niiden hyödyntäminen ovat tärkeä osa kurssin onnistunutta suorittamista.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  2021-2022 Syksy I

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=RYM-C3001

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

 • koskee tätä kurssikertaa

  Opetusta on tiistaisin ja torstaisin ensimmäisen periodin ajan. Kurssin ensimmäistä ja viimeistä viikkoa lukuun ottamatta torstaisin painottuvat luento-opetus ja pienemmät harjoitustehtävät ja tiistaisin opiskelijoiden esitykset ja pienryhmäohjaus. Teemoittain kurssi etenee seuraavasti.

  1. viikko:
  Tiistai: johdatus kurssiin ja tehtävään
  Torstai: Suunnittelualue ja analyysi

  2. viikko
  Tiistai: Analyysi
  Torstai: Suunnittelusta

  3. viikko
  Tiistai: Suunnittelusta 2
  Torstai: Muutosvoimat suunnittelun taustalla

  4. viikko
  Tiistai: Kenelle, mitä, miksi
  Torstai: Liikenne

  5. viikko

  Tiistai: Liikenne 2
  Torstai: Toimijat ja toteutus

  6. viikko
  Tiistai: Osalliset / kestävä kehitys
  Torstai: Taloudellinen arviointi

  7. viikko
  Töiden esittely ja palaute (puolet ryhmistä ti, puolet ryhmistä to)