Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Maankäytön suunnittelun, liikennesuunnittelun ja kiinteistötekniikan alkeiden hallinta; kyky jäsentää rakennetun ympäristön suunnitteluun liittyviä teoreettisia ja käytännöllisiä näkökohtia sekä ammattiprofiileja; suunnitteluajattelun ymmärtäminen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 13.09.2021 - 07.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuomas Ilmavirta

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Tehtäviin, aineistoihin, aikatauluihin ja muut kurssin suorittamiseen liittyvät kysymykset kannattaa esittää ensisijaisesti MyCoursesin keskustelupalstalla. Näin kaikki kurssin opettajat näkevät ne, ja myös kaikki opiskelijat saavat vastauksen.

Kurssin opettajat tavoittaa syksyn aikana parhaiten sähköpostitse.

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Maankäytön suunnittelun, liikennesuunnittelun ja kiinteistötekniikan perusteet; suunnittelu luovana ja eri aloja ja näkökulmia integroivana ongelmanratkaisuna; analyysin ja synteesin suhde suunnittelussa; suunnittelun teorioiden ja mallien suhde toteutuneeseen ympäristöön ja historiallis-yhteiskunnallinen ymmärrys rakennetusta ympäristöstä eri suunnitteluteorioiden, teknisten uudistusten ja hallintoreformien sekä muiden yhteiskunnallisten muutosvoimien kerrostumana.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssilla tutustutaan rakennetun ympäristön suunnittelun perusteisiin niin maankäytön suunnittelun, liikenteen kuin kiinteistöjen näkökulmista. Lisäksi kurssilla tutustutaan rakennetun 
  ympäristön suunnittelun historiaan.

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään rakennetun ympäristön suunnittelun luonnetta ja toimintaympäristöä. Kurssilla opiskelija saa näkemystä edellä mainittujen alojen perusteista, tutustuu rakennetun ympäristön suunnittelun ammattiprofiileihin ja hahmottaa suunnittelun ja toteutuneen ympäristön välisiä yhteyksiä. Tavoitteena on saavuttaa:

  a) monipuolinen perusymmärrys rakennetusta ympäristöstä ja sen suunnittelusta,
  b) ymmärrys suunnittelun luonteesta monialaisena ja -näkökulmaisena toimintakenttänä sekä
  c) perustiedot rakennetun ympäristön suunnittelun historiasta sekä käsitys suunnittelun nykyhaasteista

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot ja harjoitustyöt.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssilla työskennellään sekä itsenäisesti että ryhmissä. Kurssin aluksi muodostettavat ryhmät työskentelevät läpi kurssin sekä pienempien ryhmätehtävien että laajemman ryhmätyön parissa. Läpi kurssin kestävässä ryhmätehtävässä analysodaan jonkin muutoksessa olevan alueen suunnittelua, toimijoita sekä prosessia.

  Kurssin suorittaminen pohjautuu aktiiviseen itsenäiseen työskentelyyn läpi kurssin ja ryhmän projektityön sekä muiden, pienempien, ryhmätöiden tekemiseen. Yksilötehtävinä tehdään luentoihin ja kurssilukemistoihin pohjautuvat kotitentit sekä itse- ja vertaisarviointi. 

  Kurssiarvosana perustuu oppimistavoitteisiin. Arviointi pohjautuu yksilötöihin (60%), ryhmätöihin (40%), sekä kurssin päätteeksi tehtävään itse- ja vertaisarviointiin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • koskee tätä kurssikertaa

  Opintopiste edellyttää 27 tunnin työtä. Viiden opintopisteen laajuus vastaa siis yhteensä 135 tunnin työmäärää. Ihmiset oppivat eri tavoin ja kurssin eri osioihin tarvittava työmäärä vaihtelee yksilöittäin. Laskennallisesti kurssin työmäärä jakautuu keskimäärin seuraavasti:

  -25 tuntia opetusta (etäluentoja ja tilanteen mukaan joko etä- tai lähiseminaariopetusta)
  -70 tuntia itsenäistä opiskelua (kurssiaineistojen lukemista, tenttiin valmistautumista, kurssin yksilötehtävien tekemistä, luentomateriaalien kertausta, seminaareihin valmistautumista, vapaata ajattelua, jne.) 
  -40 tuntia ryhmätyötä (ryhmätapaamisia, suunnittelua, aineistonkeruuta, analyysiä ja raportointia, koordinointia, jne.)


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Materiaali ilmoitetaan 1. luennolla.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Oppimateriaalia ovat:

  -Kurssin alkaessa ilmoitettavat lukemistot (saataville MyCoursesista)
  -Luentomateriaalit
  -Seminaarien lukemistot ja muu niihin valmistava aineisto (esim. verkkosivuja, videoita, jne.)
  -Ryhmätyötä varten kerättävä materiaali


Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=RYM-C1001

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Vallitsevan epidemiatilanteen johdosta kurssi opetetaan pääasiassa etänä. On mahdollista, että kurssin loppupuolella järjestetään lähiopetusta pienryhmissä. Tästä tiedotetaan lähempänä koronatilanteen etenemisen pohjalta ja Aallon opetusohjeistuksen tarkentuessa.