Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisuuden sekä erityisesti sijoittajansuojasääntelystä koostuvan sääntelykokonaisuuden. Opiskelija hahmottaa, mistä eri osa-alueista sijoittajansuojasääntely koostuu sekä ymmärtää ja osaa soveltaa sijoittajansuojasääntelyä käytännön tilanteissa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 03.11.2021 - 16.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matti Rudanko

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin vastuuopettaja on prof. emer., tutkijatohtori Matti Rudanko ( matti.rudanko@aalto.fi ). 

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla opitaan perusteet rahoitusmarkkinalainsäädännöstä. Kurssilla tarkastellaan institutionaalista sääntelyä (mm. pankit, sijoituspalveluyritykset, vakuutusyhtiöt), mutta ennen kaikkea keskitytään sijoittajansuojasääntelyyn.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin ydinaluetta ovat listautumissäännöt, liikkeeseenlaskijan ja muiden markkinatoimijoiden tiedonantovelvollisuudet, julkisten ostotarjousten sääntely, markkinoiden väärinkäyttöä (sisäpiirikaupat, markkinamanipulaatio) estävä sääntely sekä sijoituspalveluyritysten sääntely. Keskeinen merkitys on myös uudella kestävän sijoitustoiminnan sääntelyllä. Lisäksi tarkastellaan vahingonkorvausvelvollisuutta sijoittajansuojan osana. 

  Kurssin näkökulma kattaa myös sääntelyn roolin ja merkityksen markkinamekanismin osana ja oikeudelliset näkökulmat markkinoihin: arvopaperimarkkina- ja pankkioikeus, yhtiöoikeus ja kilpailuoikeus sekä metodisista näkökulmista oikeus- ja käyttäytymistaloustieteen ja viestintätieteen. 


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 20 tuntia. Luentojen hyväksyttävällä suorittamisella voi korvata yhden tenttikysymyksen. Luennot voi suorittaa luentokuulustelulla tai erikseen sovittavalla oikeustapausanalyysillä, jonka opiskelija pitää luennoilla luentojen seuraamisen lisäksi. Luentokuulustelu on viimeisellä luentokerralla.

  2. Tentti.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Luentojen hyväksyttävällä suorittamisella voi korvata yhden tenttikysymyksen. Luennot voi suorittaa luentokuulustelulla tai erikseen sovittavalla oikeustapausanalyysillä, jonka opiskelija pitää luennoilla luentojen seuraamisen lisäksi. Luentokuulustelu on viimeisellä luentokerralla. 

  Tentin voi suorittaa vaihtoehtoisesti kirjoittamalla 10 - 15 sivun mittaisen esseen kurssin alueeseen kuuluvasta aiheesta. Luentokuulustelun ja tentin suorittamistavoista annetaan lisätietoa kurssin alussa. Luentokuulustelun korvaava oikeustapausanalyysi ja tentin korvaava essee arvioidaan soveltaen maisterintutkielman (gradu) arvioinnissa käytettyä rubriikkia (ks. osio Suoritusten arviointi). 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Luennot 20 h

  - Itseopiskelu 137 h

  - Tentti 3 h

 • koskee tätä kurssikertaa

  Luennot eivät ole pakollisia, mutta kurssin suorittaminen ilman luentoja todennäköisesti lisää itseopiskelun työmäärää enemmän kuin luentoihin määritelty aika. Tentin suorittaminen esseellä vie aikaa enemmän kuin 3 h, mutta kokonaistyömäärä saattaa vähentyä sen vuoksi, että itseopiskelun (ja esseen kirjoittamisen) aika jäänee useimmiten lyhyemmäksi kuin itseopiskeluun ja tenttiin yhteensä lasketut tuntimäärät. 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Matti Turtiainen: Sijoituspalvelut ja asiakas, Alma Talent 2018, 462 s., ISBN 9789521435393. Tenttiin luettava alue kirjasta ilmoitetaan tarkemmin luentojen aluksi.

  Kurssilla ilmoitettava muu materiaali ja artikkelit.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja.


  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy II

  2021-2022 Syksy II


  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32E22100


  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Tarkista ilmoittautumisajat Sisusta.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Tentin voi suorittaa vaihtoehtoisesti kirjoittamalla 10 - 15 sivun mittaisen esseen kurssin alueeseen kuuluvasta aiheesta. 

  Esseen aihetta voi ehdottaa itse tai se määritellään yhdessä. Essee jäsennellään alaotsikoin ja lähteistä saadut tiedot erotetaan omista päätelmistä ja pohdinnasta lähdeviittauksin, ja esseen loppuun liitetään lähdeluettelo. Lähteinä voi käyttää tenttikirjaa ja muuta kurssin aikana ilmoitettavaa tai kotisivuille lisättävää aineistoa, mutta lähteitä voi myös hakea vapaasti itse. 

  Luentokuulustelun ja tentin suorittamistavoista annetaan lisätietoa kurssin alussa. 


Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Päivä (2021)

  Kokous

  Aihe

  3.11.

  Luento 1

  Johdanto

  Markkinasääntely

  4.11.

  Luento 2 / ryhmäopetus

  Kestävä rahoitus / sijoittaminen

  10.11.

  Luento 3 / ryhmäopetus

  Sääntelyn rakenne

  Kansallinen ja eurooppalainen sääntely

  11.11.

  Luento 4 / ryhmäopetus

  Tiedonantovelvollisuudet

  Esitevelvollisuus

  Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

  17.11.

  Luento 5 / ryhmäopetus

  Jatkuva tiedonantovelvol-lisuus

  Sisäpiirisäännöt ja markkinoiden väärikäyttö

  18.11.

  Luento 6 / ryhmäopetus

  Sisäpiirisääntely, jatkuva  tiedonantovelvollisuus ja salassapito

  Informaatio varallisuutena

  24.11.  

  Luento 7 / ryhmäopetus

  Sijoituspalveluyritykset

  25.11.

  Luento 8 / ryhmäopetus

  Sijoituspalveluyritykset

  Kauppapaikat

  1.12.

  Luento 9 / ryhmäopetus  

  Hallinnolliset ja siviili-oikeudelliset seuraamukset

  2.12.

  Luento 10 / ryhmäopetus

  Vahingonkorvausvastuu

  8.12.  

  Luento 11 / ryhmäopetus

  Luentokuulustelu

  Oikeus- ja käyttäytymis-taloustiede

  Sijoittajan velvollisuudet

  9.12.

  Luento 12 / ryhmäopetus

  Luentokuulustelu

  Julkiset ostotarjoukset 

  Pakollinen ostotarjous

  Fintech