Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee kurssilla oppimansa yritysjuridiikan tutkimusmenetelmät ja osaa myös soveltaa kurssilla saamaansa teoreettista tietämystä yritysjuridiikan tutkimusmenetelmistä sekä omaa analyyttisia valmiuksia yritysjuridiikkaan liittyvien kokonaisvaltaisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa.  

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, miten tuomioistuimet soveltavat oikeudellista
argumentointia ratkaisuissaan ja että miten oikeusprosessi tuomioistuinlaitoksessa
rakentuu. Opiskelija osaa soveltaa oikeuskirjallisuutta käytännön tuomioistuin tapaukseen, arvioida omakohtaisesti ratkaistuun tapaukseen liittyviä näkökohtia sekä argumentoida tapauksen juridisia näkökohtia ryhmän seminaareissa.  

Laajuus: 6

Aikataulu: 11.01.2024 - 04.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Noora Mäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelijat saavat kurssilla teoreettisen tietämyksen yritysjuridiikan tutkimusmenetelmistä ja tutustuvat käytännön oikeustapauksiin sekä laativat oppimastaan oikeustapausanalyysin.  

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oikeustapausanalyysin arviointi perustuu seuraaviin kriteereihin:

  1) onko tapaus kuvattu kattavasti ja tuotu esille eri oikeusasteiden punnintaeroja

  2) onko analyysissa käsitelty kattavasti tapauksen kannalta oleellisia oikeuslähteitä

  3) onko analyysissa punnittu erilaisia oikeudellisia argumentteja

  4) onko analyysissa esitetty oikeudellinen argumentointi vakuuttavaa

  5) kieliasu, kirjoitustyyli ja tekninen viimeistely

  Lisäksi kurssin arvioinnissa otetaan huomioon seminaarissa pidetty oma esitys, opponointi, tuntiaktiivisuus (tieteelliseen keskusteluun osallistuminen) sekä aikatauluissa pysyminen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Seminaaritapaamiset (vero-oikeuden ja yksityisoikeuden seminaaritapaamisia saatetaan järjestää yhdessä)

  - Oikeustapausanalyysin laatiminen

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisussa.