Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opinnäytteen tavoite on kuvattu Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaatin tutkintojen opinnäyteohjeessa. (Osaamistavoitteet muutettu Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätöksellä 21.6.2023.)


Tavoitteena on oppia tunnistamaan oman alan ilmiöitä ja diskursseja, tarkastelemaan niitä kriittisesti ja analyyttisesti sekä luomaan relevantteja tutkimuskysymyksiä. Konkreettisena tavoitteena on oppia rakentamaan pienimuotoinen tutkielma, jossa tekijä tuo esille omaa tutkivaa työprosessiaan ja sen tuloksia.

Lisäksi tavoitteena on oppia akateemisia vuorovaikutustaitoja.

Laajuus: 10

Aikataulu: 05.09.2023 - 09.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taneli Tuovinen, Malinen, Heidi Fast

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Seminaarissa harjoitellaan omakohtaisesti tutkimisen prosessia ja tutkimuksen esittämisen muotoja, kirjoittamisen ja kuvallisen esittämisen tapoja sekä kirjallisten ja kuvallisten lähteiden käyttöä. Opiskelija toteuttaa seminaarin yhteydessä kirjallisen tutkielman, joka on laajuudeltaan n. 15 sivua. Tutkielman näkökulma voi olla teoreettinen, teoreettis-empiirinen, taiteellinen tai produktiolähtöinen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Yhteiset seminaaritapaamiset ja henkilökohtainen ohjaus. Kandidaatintutkielmaa työstetään pääsääntöisesti itsenäisesti prosessikirjoittamisen menetelmiä soveltaen. Seminaaritapaamiset sisältävät mm. esittelyjä, opponointeja ja muita tehtäviä, jotka tukevat opiskelija itsenäistä työprosessia. Osallistuminen kontaktiopetukseen vähintään 80 %.

  Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari arvostellaan asteikolla 0–5. Arvosanassa huomioidaan sekä seminaarityöskentelyyn osallistuminen että valmis opinnäyte. 

  Opinnäytteisiin sovelletaan Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaatin tutkintojen opinnäyteohjeessa määriteltyjä arviointiperusteita.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus (seminaarityöskentely ja henkilökohtainen ohjaus) 80h, itsenäinen työskentely 190h.

  Poikkeustapauksissa vastaavan opettajan kanssa erikseen sovittava itsenäinen suoritus.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Seminaarityön aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja tutkimuksia.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kesä
  2023-2024 Syksy I - Kesä

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisu.

  Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun