Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson aikana opiskelija harjaantuu rakennetun ympäristön havainnointiin, analysointiin ja dokumentointiin. Hän oppii käyttämään arkkitehtuurin historian peruslähteitä ja kokoamaan tietoa laajasta lähdemateriaalista. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa analysoida kerättyä tietoa ja koota siitä suullisia ja kuvallisia esityksiä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 01.03.2024 - 31.05.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Özlem Özer-Kemppainen, Karita Rytivaara, Susanna Anttila

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitustöissä opiskelija tutustuu Helsingin rakennettuun historiaan, sen ajallisiin kerrostumiin, rakennushistoriallisen tiedon esitystekniikkaan ja alustavasti rakennussuojelun kysymyksiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Viikkotehtävät, seminaariesitys, harjoitustyö ja vertaisarviointitehtävä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot ja kohdevierailut 8 h (10 %).

  Kontaktiopetus 20 h (25 %).

  Itsenäinen työskentely 53 h (65 %).

  Yhteensä 81 h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja