KURSSIN AIKATAULU.pdfKURSSIN AIKATAULU.pdfSyllabus Organisaatioiden johtaminen 2023.pdfSyllabus Organisaatioiden johtaminen 2023.pdf
Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tarkoituksena on oppia yritysten ja muiden organisaatioiden johtamisen peruskäsitteet, ymmärtää kunkin johtamisen aihealueen perusteet ja oppia, miten johtamista voidaan soveltaa käytännössä. Kurssin jälkeen opiskelijat
1) tuntevat päätöksenteon mallit ja keskeisimmät johtajuuden tyylit ja muodot
2) ymmärtävät ihmisten persoonallisuuden, motivaation ja asenteiden roolin organisaatioiden toiminnassa
3) tuntevat tehokkaan organisoinnin periaatteet
4) tuntevat ryhmä- ja tiimityön organisoinnin perusteet ja osaavat analysoida tiimityön toimintaa ja tuloksellisuutta
5) tuntevat strategian luomisen ja jalkauttamisen keskeiset piirteet ja osaavat käyttää keskeisiä työkaluja
6) ymmärtävät muutoksen johtamisen ja toimialamurrosten keskeisiä haasteita organisaatioiden toiminnalle

Laajuus: 6

Aikataulu: 06.09.2023 - 18.10.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marjo-Riitta Diehl, Jukka Rintamäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Organisaatiot ovat toiminnan perusyksikkö: synnymme, opiskelemme, teemme töitä ja vietämme vapaa-aikaa erilaisissa organisaatioissa. Organisaatiot syntyvät, koska yksilöt eivät kykene saavuttamaan erilaisia tavoitteita yksin. Vastaavasti yksilöiden ja ryhmien toiminta selittävät organisaatioiden toimintaa ja menestystä. Organisaatioiden johtaminen ja tehokkaiden organisaatioiden kehittäminen on erittäin haastavaa. Johtaminen on organisaatioissa tapahtuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on tukea organisaation päämäärien saavuttamista yhdessä muiden kanssa sisäisten ryhmittymien sekä kilpailun ja ympäristön muutoksen ristipaineessa. 

  Organisaatioiden johtaminen -kurssi antaa opiskelijoille ymmärryksen johtamisen peruskysymyksistä ja opastaa keskeisten analyysityökalujen käytössä. Luentojen teemoja ovat mm. persoonallisuus ja motivaatio, tiimityö, henkilöstöjohtaminen, strategian suunnittelu ja jalkauttaminen ja muutoksen hallinta. Käsittelemme liikkeenjohdon uusimmat trendit ja suuntaukset, ja pohdimme kuinka yrityksen liiketoimintaympäristö mahdollistaa ja rajoittaa toimintaa. Vierailijat ja luentotehtävät valottavat kurssin sisältöjä eri näkökulmista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 36 h. Luennot jäsentävät kunkin opetustapahtuman teemaa, ja yhdistävät niitä ajankohtaisiin käytännön esimerkkeihin. Kurssin vierailijat havainnollistavat esimerkein alan keskeisiä käytännön haasteita ja myös ammatillisia mahdollisuuksia. Kurssilla opiskellaan myös harjoitustöiden avulla liiketoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa tarvittavia taitoja. Osallistuminen luennoille on erittäin suositeltavaa.
  2. Ryhmätyöt 
  3. Yksin tehtävät harjoitukset 
  4. Tentti 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen luennoille 36 h
  Valmistautuminen luennoille 24 h
  Ryhmätyö ja tehtävät 63 h
  Tenttiin valmistautuminen 34 h
  Tentti 3 h
  Yhteensä 160 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I