Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Opiskelija ymmärtää yritysjuridiikan merkityksen yritykselle ja miten juridista osaamista voidaan hyödyntää liiketoiminnassa.
 • Opiskelija tuntee yritysjuridiikan peruskäsitteet, keskeiset säännöt ja periaatteet sekä osaa soveltaa niitä perustilanteisiin.
 • Opiskelija pystyy identifioimaan liiketoiminnan keskeiset riidanaiheet ja tuntee keinoja riitojen ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.
 • Opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet ja eettisen normiston  merkityksen yritysjuridiikassa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 08.01.2024 - 23.02.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Petra Hietanen-Kunwald

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdytään oikeusnormeihin osana yrityksen toimintaympäristöä, selvitetään oikeuden merkitystä yrityksen toiminnan järjestämisessä sekä tutustutaan keskeisimpään liike-elämää sääntelevään normistoon. 

  Ydinsisältöjä ovat 

  • Oikeuden merkitys liiketoiminnassa.
  • Keskeinen liiketoimintaa sääntelevä normisto, sitä koskevat oikeudelliset käsitteet ja oikeudelliset periaatteet.
  • Riidanaiheet liiketoiminnassa ja keskeiset keinot niiden ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.
  • Kestävän kehityksen periaatteet ja eettinen normisto ja sen merkitys yritysjuridiikkassa. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot
  2. Tentti

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Luennot 
  • Tentti
  • Itseopiskelu

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III
  2023-2024 Kevät III

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisussa.