Topic outline

 • Suunnittelualue ja täydennysrakentamisperiaatteet

  Yleisiä ohjeita:

  Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus -kurssin rakennetta on muutettu keväälle 2020. Aiempien vuosien opiskelijapalautteiden perusteella kurssi on suunniteltu luonnolliseksi jatkokurssiksi syksyn Kaupunkisuunnittelun perusteet -kurssille. Kaavoitusprosessiin tutustuminen on helpompaa, kun kaupungin mittakaava on jo valmiiksi hallussa. Suunnittelualue on siis sama kuin Kaupunkisuunnittelun perusteet -kurssilla, mutta kurssivaatimukset ovat erilaiset (ks. harjoitustöiden tehtävänannot ja kurssin aloitusluento).

  Huom! Luentoja ja harjoituksia ei ole joka viikko. Tarkka kurssiaikataulu on merkitty yllä olevaan taulukkoon.

                                                                        III&IV periodit 2021

   (Luennot zoom) https://aalto.zoom.us/j/66593846072 

  Meeting ID: 665 9384 6072

  Asemakaava

  Asemakaava on virallinen dokumentti, joka säätelee ja määrittelee kunnissa alueiden maankäyttöä. Jotta rakennushanke voi kaupungissa saada rakennusluvan, tulee sen noudattaa asemakaavaa. Asemakaavassa määritellään siis alueen tuleva  käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Asemakaava voi olla laaja koskien kokonaista asuntoaluetta asuin- , työ- ja virkistysalueineen tai hyvin pieni koskien vain esimerkiksi yhtä tonttia tai aluetta (esim. puistoa). 

  Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy myös selostus, jossa kerrotaan lisätietoja kaavan lähtökohdista, tavoitteista, kaavaratkaisusta sekä arvioidaan asemakaavan vaikutuksia. Asemakaavakartassa käytetään tarkkaan määriteltyjä merkintöjä, symboleita, viivatyyppejä ja värejä. Viralliset dokumentit, joissa nämä määritellään, löytyvät kurssin MyCourses-sivulta kohdasta ”Ohjeita ja kirjallisuutta”.     

  Asemakaavan sisältövaatimukset

  Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä on vaalittava, eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

  Kannattaa tutustua Maankäyttö- ja rakennuslain asemakaavoitusta koskevaan osuuteen, joka löytyy luvusta 7. Laki on yleispiirteinen ja sisältää asemakaavaa koskevat pykälät. Löydät lain linkistä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L7

  ”Lähtötietoja”-osion alta löytyy esimerkkejä edellisten vuosien kurssitöistä. Varaa itsellesi kunnolla aikaa ja käy huolella läpi kaikki MyCourses-sivuilta löytyvä materiaali.

  Alla kurssin harjoitustehtävät ja niiden painotukset arvosanassa. Huomioi, että kurssin suoritusvaatimukset ovat eri alan opiskelijoilla erilaiset.