Topic outline

 • Kurssin MyCourses-työtila

  • toimii kurssin tärkeänä kommunikointivälineenä
  • sisältää ohjeita ja aineistoja, joita tarvitset työskentelyyn tällä kurssilla
  • toimii tehtävien palautus- ja käsittely-ympäristönä.


  Kurssin opettajina toimivat

  • vastuuopettaja Jouni Ojala (jouni.ojala@aalto.fi)
  • muut opettajat: Kaisa Granqvist (kaisa.granqvist@aalto.fi), Anahita Rashidfarokhi (anahita.rashidfarokhi@aalto.fi)


  Projektityötilaisuudet ovat ti 27.10. - ti 8.12.2020

  Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan MyCourses-tiedotteilla ja opetustilaisuuksissa.


  Kurssin suoritustapana on kurssin nimen mukaisesti projektityöskentely kurssin alkaessa ilmoitettavassa ryhmässä. Projektityön tavoitteet ja vaadittavat osasuoritukset kuvataan tarkemmissa ohjeissa ja selitetään projektityön aloitustilaisuudessa ti 27.10.2020. Työskentelyä pohjustetaan projektityötilaisuuksissa luennoilla pääosin torstaisin ja luotsataan eteenpäin osatehtävillä, joita kommentoidaan ja ohjataan pääosin tiistaisin. Osatehtävien ratkaisut sisältyvät ryhmän tuottamaan analyysiraporttiin, jossa pyritään esittämään vastaukset projektityön tavoitteisiin. Osa projektityötä on toisten ryhmien töihin tutustuminen, arvioiminen, palautteen antaminen ja käsitteleminen. Kurssisuoritukseen kuuluu myös henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan laatiminen ja palauttaminen.


  Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista projektityötilaisuuksiin ja koko kurssin ajan jatkuvaa itsenäistä ja vuorovaikutteista työskentelyä. Kurssia ei voi suorittaa tenttimällä.


  Kurssin aikataulu

  Aika

  Teema

  Sisältö

  Tehtävä

  ti 27.10.

  projektin aloitus, peruspiirteet

  Kurssin, tehtävän ja kohdealueiden esittely, ryhmäytyminen

  Kaikki tehtävät selitetään

  to 29.10.

  Rakennetun ympäristön peruspiirteet; Examining area from real estate economy, business and services point of view

  Alueen profiili ja toiminnallinen kuvaus, 1. versio ti 10.11.

  ti 3.11.

  muutos-prosessit

  Alueeseen tutustuminen, toiminnallisen kuvauksen ohjaus

  Alueeseen tutustuminen ja valokuvaus (metodikortisto), palautus ti 10.11.

  to 5.11.

  Alueen historia, viimeaikainen ja tuleva kehitys, strateginen kaupunkikehitys

  ti 10.11.

  Profiilin ja toiminnallisen kuvauksen esittäminen

  Analyysiraportti, teemojen valinta, muutoskuvauksen ohjaus

  Alueen muutoskuvaus,
  1. versio ti 17.11.

  to 12.11.

  kestävä kehitys 

  Kestävä kehitys rakennetussa ympäristössä

  ti 17.11.

  analyysi

  Saavutettavuus tähän saakka, muutokset saavutettavuudessa

  Kestävyysraportti, saavutettavuustarkastelu, raportin jäsennysluonnos
  palautus to 19.11.

  to 19.11.

  Analyysistä synteesiin, päätelmiin ja suosituksiin

  ti 24.11.

  Analyysityön ohjaus

  Analyysiraportti,
  1. luonnos ti 24.11.

  to 26.11.

  Analyysin esittely, vertais- ja opettajapalaute

  ti 1.12.

  päätelmät

  Raportin viimeistely

  Lopullinen analyysiraportti,
  to 3.12.

  to 3.12.

  Vertaisarviointityöskentely

  ti 8.12.

  käsittely

  Vertaisarviointiseminaari

  Vertaisarviointi ja palaute, ma 7.12.


 • Ryhmien projektityön päätavoitteena on selvittää,

  1)      selvittää, miten toimiva ryhmän kohdealue (Suurpelto-Henttaa, Finnoo-Iivisniemi tai Saunalahti-Kiviruukki) on nykytilanteessa suhteessa Espoon kaupungin visioon ja strategioihin (Espoo-tarina), erityisesti rakennetun ympäristön (maankäytön, kiinteistötalouden ja liikenteen) näkökulmasta

  Muina tavoitteina on

  2)      selvittää, miten suunnitellut ja toistaiseksi toteutumattomat/keskeneräiset kehityshankkeet vaikuttavat alueen toimivuuteen ja

  3)      suositella perustellen toimenpiteitä alueen toimivuuden kehittämiseksi.

  Työn osatehtävät

  • ryhmän kohdealueen profiilin ja kaupunkiseudullisen aseman kuvaus

  • alueeseen tutustuminen ryhmän yhdessä tekemällä käynnillä ja kehityksen sekä muutoksen kannalta keskeisten tekijöiden valokuvaaminen

  • rakennetun ympäristön (maankäytön, kiinteistöjen ja liikennejärjestelmän) peruspiirteiden selvittäminen

  • muutosprosessien tarkastelu

   • historia: miksi alueet ovat alkujaan lähteneet kehittymään, mitkä ovat olleet kehitykselle ratkaisevimpia tekijöitä

   • viimeaikainen kehitys: mitä aluetta koskevassa suunnittelussa ja toteutuksessa on tapahtunut viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana

   • tuleva kehitys: mitkä tahot ohjaavat kehitystä ja osallistuvat siihen ja millaisia tavoitteita, visioita, strategioita, suunnitelmia ja toteutusohjelmia on olemassa

  • kestävän kehityksen kysymykset

  • saavutettavuuden ja sen muuttumisen tarkastelu (harjoiteltu paikkatietokurssilla, lisäohjeita tarjotaan)

  • analyysiraportin laatiminen ja käsittely ryhmien välisellä vertaisarvioinnilla

 • Kurssipalautejärjestelmä

  Aalto-yliopistossa kurssipalautetta annetaan nykyisin kunkin kurssin päätteeksi sähköisesti Webropol-lomakkeella. Kurssipalaute on anonyymi palautteenantoväylä ja se on käytössä kaikilla kursseilla. Kun kysely julkaistaan, opiskelija saa sähköpostiinsa linkin, jota seuraamalla hän pääsee vastaamaan. Opiskelijoilla on kolme viikkoa aikaa vastata kyselyyn. Kolme päivää ennen kyselyn sulkeutumista järjestelmä lähettää muistutusviestin niille opiskelijoille, jotka eivät ole vielä antaneet palautetta.

  Käsiteltyään ja analysoituaan palautteen opettaja antaa opiskelijoille vastapalautetta esim. kurssin MyCourses kotisivulla. Palaute otetaan huomioon kurssia kehitettäessä. Lopuksi laitos tai koulutusohjelma kokoaa kurssien palautteet koulutusohjelman sisällön ja rakenteen kehittämisen pohjaksi.

  Varsinaisen kurssipalautteen lisäksi opiskelijapalautetta on mahdollista antaa myös jo ennen kurssia tai sen aikana, joko suullisesti tai kirjallisesti esim. sähköpostitse kurssin opettajille. Kun palautetta saadaan jo kurssin aikana, opettajilla on mahdollisuus tehdä tarvittavia muutoksia jo käynnissä olevan kurssin kuluessa.


  Syksy 2020

  Syksyn 2020 kurssilta kerättiin palautetta Webropolilla.

  Kiitos kaikille vastanneille!

  Vastausprosentti oli 45,5 %.

  Numeeristen vastausten palauteyhteenveto:

  1. Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena
  E=Ei perusteita vastata, 1=Välttävä, 2=Tyydyttävä, 3=Hyvä, 4=Erittäin hyvä, 5=Erinomainen

  Vastausten keskiarvo: 3,00
  Vastausten mediaani: 3

  2. Tapa, jolla opetus toteutettiin (esim. luento, laboratoriotyöt, ryhmätyöt, verkko-opetus, harjoitukset) tuki oppimistani
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 3,27
  Vastausten mediaani: 4

  3. Olen tyytyväinen omaan opiskelupanokseeni tällä kurssilla
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 3,90
  Vastausten mediaani: 4

  4. Kurssin suorittaminen vaati minulta siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna (ohjeistuksen mukainen mitoitus: 1 ECTS = 27 tuntia)
  E=Ei perusteita vastata, 1=Huomattavasti vähemmän aikaa, 2=Hiukan vähemmän aikaa, 3=Mitoituksen mukaisesti, 4=Hiukan enemmän aikaa, 5=Huomattavasti enemmän aikaa

  Vastausten keskiarvo: 3,00
  Vastausten mediaani: 3

  5. Uskon, että kurssilla oppimani asiat ovat minulle hyödyllisiä tulevaisuudessa
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 3,90
  Vastausten mediaani: 4

  Opettajien vastapalaute:

  Syksyn 2020 kurssi järjestettiin vallitsevien olosuhteiden vuoksi kokonaan etäopetuksen avulla Zoom-ympäristössä. Toinen merkittävä muutos aiempiin toteutuksiin verrattuna oli viime vuotisen palautteen perusteella opettajien avuksi palkattujen kurssiassistenttien hyödyntäminen ohjauksessa. Muuten hyödynnettiin edellisten vuosien kokemusten ja palautteiden perusteella toimivia ratkaisuja ja pyrittiin korjaamaan oppimista haitanneita tekijöitä. Projektityön kohdealueiksi valittiin kolme Espoon kehittyvää kaupunginosaa hyvien lähdeaineistojen, alueiden kokemusperäisen tarkastelumahdollisuuden sekä alueiden monipuolisen ja kiinnostavan kehityksen vuoksi.

  Kurssin 66 suorittajasta 30 antoi luokittelevaa palautetta ja 21 myös kirjallista. Luokittelevien yleisarvioiden perusteella kurssi oli hyvä, kaikilla mittareilla vähintään yhtä hyvä tai hieman parempi kuin aiemmat toteutukset. Suurin harppaus eteenpäin astuttiin opetuksen toteutustavassa, jossa palautekeskiarvo nousi 0,7 palauteluokkaa ja mediaani peräti kaksi, nousten ensi kertaa arvoon 4. Palautetta antaneiden opiskelijoiden tyytyväisyys omaan opiskelupanokseen kurssilla ja usko kurssilla opittujen asioiden hyödyllisyyteen oli viisiportaisella asteikolla keskimäärin lähes 4. Kurssin suorittamisen vaatiman ajan arvioinnissa 70 % palautteenantajista oli sitä mieltä, että kurssin työmäärä vastasi sen laajuutta ja keskiarvo oli tasan mitoituksen tasolla.

  Kurssin oppimista edistäneinä asioina mainittiin selvästi useimmin erityisesti assistenttien antama ohjaus ja palaute. Muita useammin kuin kerran mainittuja oppimista edistäneitä seikkoja olivat kiinnostavat aiheet ja näkökulmat, projekti- ja ryhmätyöskentely valmiiksi jaetuissa ryhmissä sekä luentojen, tehtävien ja pohdintamahdollisuuksien tarjoaminen työn kehittämiseksi. Myönteisiksi mainitusta seikoista kaikki saivat myös yksittäisiä moitteita.

  Oppimista haitanneista tai toimimattomista seikoista nousi tällä etätoteutuskurssilla voimakkaasti esiin luentojen sekavuus. Osa siitä johtui assistenttien ohjauksen tehokkaan hyödyntämisen edellyttämästä pienryhmätilojen runsaasta käytöstä, joka ei aina täysin onnistunut. Muita ongelmaan liittyneitä seikkoja olivat luentokerran ohjelman ja kunkin työskentelyvaiheen tehtävän jääminen joiltain osin epäselväksi.  Kritiikkiä saivat edelleen tehtävänannot, kuten projektityökursseilla yleensä, tosin vastakkaisiakin näkemyksiä oli. Kurssin ohjelma ja järjestelyt saivat myönteisestä yleisarvioinnista huolimatta jonkin verran moitteita. Loppuseminaarissa esitettyjen tarkentavien kysymysten perusteella kurssin työtilassa esitettävää informaatiota on edelleen syytä selkeyttää ja huolehtia opiskelijoiden sekä kurssihenkilökunnan pitämisestä mahdollisimman informoituna.

  Vaikka palautetta antoikin vain noin neljä yhdeksästä kurssilaisesta, antajat edustivat kaikkia projektityöryhmiä ja kaikkia annettuja arvosanoja, joten palautteen voidaan nähdä edustavan kurssin yleistä näkemystä.

  Kurssin kehittämistä jatketaan edelleen saatujen kokemusten ja palautteen perusteella opettajien yhteisvoimin.


  Syksy 2019

  Syksyn 2019 kurssilta kerättiin palautetta Webropolilla.

  Kiitos kaikille vastanneille!

  Vastausprosentti oli 37,7 %.

  Numeeristen vastausten palauteyhteenveto:

  1. Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena
  E=Ei perusteita vastata, 1=Välttävä, 2=Tyydyttävä, 3=Hyvä, 4=Erittäin hyvä, 5=Erinomainen

  Vastausten keskiarvo: 2,96
  Vastausten mediaani: 3

  2. Tapa, jolla opetus toteutettiin (esim. luento, laboratoriotyöt, ryhmätyöt, verkko-opetus, harjoitukset) tuki oppimistani
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 2,61
  Vastausten mediaani: 2

  3. Olen tyytyväinen omaan opiskelupanokseeni tällä kurssilla
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 3,74
  Vastausten mediaani: 4

  4. Kurssin suorittaminen vaati minulta siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna (ohjeistuksen mukainen mitoitus: 1 ECTS = 27 tuntia)
  E=Ei perusteita vastata, 1=Huomattavasti vähemmän aikaa, 2=Hiukan vähemmän aikaa, 3=Mitoituksen mukaisesti, 4=Hiukan enemmän aikaa, 5=Huomattavasti enemmän aikaa

  Vastausten keskiarvo: 3,29
  Vastausten mediaani: 3

  5. Uskon, että kurssilla oppimani asiat ovat minulle hyödyllisiä tulevaisuudessa
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 3,68
  Vastausten mediaani: 4

  Opettajien vastapalaute:

  Syksyn 2019 kurssin järjestelyissä hyödynnettiin edellisten vuosien kokemusten ja palautteiden perusteella toimivia ratkaisuja ja pyrittiin korjaamaan oppimista haitanneita tekijöitä. Projektityön kohdealueiksi valittiin kolme Espoon kehittyvää kaupunkikeskusta hyvien lähdeaineistojen, alueiden kokemusperäisen tarkastelun helppouden sekä alueiden monipuolisen ja kiinnostavan kehityksen vuoksi.

  Kurssin 61 suorittajasta 23 antoi luokittelevaa palautetta ja 17 myös kirjallista. Luokittelevien yleisarvioiden perusteella kurssi oli kohtalaisen hyvä, lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Opetuksen toteutustapa koettiin viime vuotista huonommaksi, eikä siihen liittyviä epäkohtia onnistuttu monilta osin poistamaan. Palautetta antaneiden opiskelijoiden tyytyväisyys omaan opiskelupanokseen kurssilla oli erittäin hyvä ja usko kurssilla opittujen asioiden hyödyllisyyteen parani viimevuotisesta. Kurssin suorittamisen vaatiman ajan arviossa keskiarvo oli ensi kertaa hieman yli mitoituksen tason ja hajonta selvästi aiempaa suurempi, mikä kielii palautteessa vahvasti esiin tulleesta työmäärän epätasaisesta jakautumisesta ryhmien sisällä.

  Kurssin oppimista edistäneinä asioina mainittiin useimmin mielekkäät viikkotehtävät ja monipuoliset näkökulmat, raportin teon harjoittelu, tiedonhaku ja tutkiminen.

  Oppimista haitanneista tai toimimattomista seikoista nousi tällä kurssilla selvästi aiempia kursseja useammin esiin työmäärän epätasainen jakautuminen. Merkittäväksi toimimattomaksi seikaksi palautui alustusluentojen kokeminen hyödyttömiksi ja tehtäviä tukemattomiksi, vaikka päinvastaistakin palautetta tuli. Huomiota saivat nyt myös liian alhaisiksi koetut vaatimustaso ja käsiteltyjen asioiden syvällisyys. Kritiikkiä saivat edelleen tehtävänannot, eri syistä, kuten projektityökursseilla yleensä.

  Palautteessa tarjottiin ilahduttavasti myös kehitysehdotuksia, joista useammin kuin kerran mainittiin ryhmätyöskentelyn valvonta ja tukeminen sekä viikkotehtävien palautteenannon kehittäminen.

  Vaikka palautetta antoikin vain noin kolme kahdeksasta kurssilaisesta, antajat edustivat kaikkia projektityöryhmiä ja kaikkia annettuja arvosanoja, joten palautteen voidaan nähdä edustavan kurssin yleistä näkemystä.

  Kurssin kehittämiseen tartutaan tukevasti saatujen kokemusten ja palautteen perusteella.


  Syksy 2018

  Syksyn 2018 kurssilta kerättiin palautetta Webropolilla.

  Kiitos kaikille vastanneille!

  Vastausprosentti oli 32,7 %.

  Numeeristen vastausten palauteyhteenveto:

  1. Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena
  E=Ei perusteita vastata, 1=Välttävä, 2=Tyydyttävä, 3=Hyvä, 4=Erittäin hyvä, 5=Erinomainen

  Vastausten keskiarvo: 3,00
  Vastausten mediaani: 3

  2. Tapa, jolla opetus toteutettiin (esim. luento, laboratoriotyöt, ryhmätyöt, verkko-opetus, harjoitukset) tuki oppimistani
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 2,94
  Vastausten mediaani: 3

  3. Olen tyytyväinen omaan opiskelupanokseeni tällä kurssilla
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 3,53
  Vastausten mediaani: 3

  4. Kurssin suorittaminen vaati minulta siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna (ohjeistuksen mukainen mitoitus: 1 ECTS = 27 tuntia)
  E=Ei perusteita vastata, 1=Huomattavasti vähemmän aikaa, 2=Hiukan vähemmän aikaa, 3=Mitoituksen mukaisesti, 4=Hiukan enemmän aikaa, 5=Huomattavasti enemmän aikaa

  Vastausten keskiarvo: 2,82
  Vastausten mediaani: 3

  5. Uskon, että kurssilla oppimani asiat ovat minulle hyödyllisiä tulevaisuudessa
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 3,29
  Vastausten mediaani: 3

  Opettajien vastapalaute:

  Syksyn 2018 kurssin järjestelyissä nojauduttiin edellisten vuosien kokemusten ja palautteiden perusteella toimiviin ratkaisuihin ja keskityttiin korjaamaan oppimista haitanneita tekijöitä. Projektityön kohdealueiksi päädyttiin valitsemaan samat kohteet kuin vuotta aiemmin hyvien lähdeaineistojen ja alueiden kokemusperäisen tarkastelun helppouden sekä alueiden kiinnostavan kehityksen vuoksi.

  Kurssin 52 suorittajasta 17 antoi luokittelevaa palautetta ja 11 myös kirjallista. Luokittelevien yleisarvioiden perusteella kurssi oli hyvä ja selvästi parempi kuin kolmena edellisenä vuonna. Opetuksen toteutustapaa koskevat arviot ja niiden kehitys olivat hyvin samanlaiset. Opiskelijoiden tyytyväisyys omaan opiskelupanokseen kurssilla oli suhteellisen hyvä. Enemmistön mielestä kurssin suorittaminen vaati mitoituksen mukaisesti aikaa, muiden kannat olivat painottuneet hiukan mitoitusta vähemmän ajankäytön suuntaan. Uskossa kurssilla opittujen asioiden hyödyllisyyteen oli aiempaan tapaan hajontaa, painottuen nyt hieman lähemmäs asteikon keskiosaa.

  Kurssin oppimista edistäneinä asioina mainittiin useimmiten hyviksi koetut osatehtävät. Muita useammin kuin kerran mainittuja edistäviä tekijöitä olivat ryhmätyön tekeminen, raportin laatiminen ja opettajilta saatu palaute. Oppimista haitanneet tai toimimattomat seikat hajautuivat aiempaa enemmän ja poikkesivat selvästi edellisvuotisista. Kritiikkiä saivat edelleen tehtävänannot, kuten projektityökursseilla yleensä, mutta sekin kritiikki hajautui epäselvästä liian runsassanaiseen. Muita useammin kuin kerran mainittuja oppimista haitanneita tekijöitä olivat liian suuret ryhmäkoot, ryhmätyön organisointi ja työmäärän epätasainen jakautuminen.

  Kurssin palauteprosentti palasi yhden hyvän vuoden jälkeen muistutteluista huolimatta alle perinteisen 40 prosentin. Analyysin perusteella palautekyselyyn jätti vastaamatta kurssin hiljainen enemmistö, joka lienee vallitsevaan tilanteeseen melko tyytyväinen.

  Kurssin kehittämistä jatketaan saatujen kokemusten ja palautteen perusteella.