Topic outline

 • Työpajoihin ilmoittautuminen MyCoursesin kautta. Kurssin ensimmäinen ja toinen  työpaja Zoomissa!

  A1500 Työssäoppiminen -kurssin rakenne ja aikataulu. 
Luennot 12.1.21 ja 20.4.21. 
4 työpajaa
Harjoittelu n.3kk ja 2 esseetä


  CHEM-A1500 Työssäoppiminen on kemian tekniikan kandidaattiohjelman pakollinen työelämäkurssi, johon sisältyy: 

  • orientoivia luentoja (2 kertaa, yhteensä 3 h), 
  • oman ansioluettelon laatiminen, työnhakuun ja työelämään valmentavia työpajoja (4 kertaa, yhteensä 11 h) ja 
  • työelämäjaksoon liittyviä kirjoitustehtäviä (2 kirjoitelmaa). 

  Työelämäjakson oppimistavoitteita ja oman osaamisen kehittymistä käsittelevät kirjoitustehtävät ovat edellytys kurssin hyväksytylle suorittamiselle. Näiden lisäksi osallistuminen työpajoihin ja ansioluettelon palautus vaikuttavat kurssin arviointiin.

  Kurssin aikataulu on suunniteltu siten, että työelämäjakso sijoittuu kesään. Yritysten kesätyöpaikat tulevat pääsääntöisesti hakuun heti alkuvuodesta. Kevätlukukauden alkuun sijoittuvat työpajat sekä palaute ansioluettelosta valmentavat työpaikan hakuun ja työhaastatteluun. Loppukevään työpajoissa perehdytään työelämävalmiuksiin ja oman osaamisen kehittämiseen, tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Kustakin työpajasta järjestetään 3 erillistä toteutusta, joiden osallistujamäärä on rajoitettu. Työpajoihin ilmoittaudutaan Sisun kautta.

  Kurssin voi hyväksilukea armeijan johtajakoulutuksen tai aiempiin opintoihin sisältyvän vähintään 5 op laajuisen osaamistavoitteisen työelämäkurssin perusteella. Myös merkittävä aiempi työelämäkokemus (≥ 12 kk täysiaikaista työtä) voi olla peruste hakea hyväksilukua. Tarkempi kuvaus hyväksilukuperusteista ja ohjeet hyväksiluvun hakemiseksi löytyvät osiosta Hyväksilukeminen.

  Kurssin osaamistavoitteet

  Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • ottaa vastuun omasta, suunnitelmallisesta oppimisestaan yliopisto- ja työyhteisön jäsenenä
  • toimia ryhmässä ja tukea ryhmän muita jäseniä
  • toimia ja kommunikoida osana työyhteisöä
  • antaa ja vastaanottaa palautetta
  • arvioida, eritellä ja kehittää itseään oppijana ja työntekijänä
  • arvioida ja suunnitella itsenäisesti ajankäyttöään ja tehokkaita työtapoja