Topic outline

 • Kurssin MyCourses-työtila

  • toimii kurssin tärkeänä kommunikointivälineenä
  • sisältää ohjeita ja aineistoja, joita tarvitset työskentelyyn tällä kurssilla
  • toimii tehtävien palautus- ja käsittely-ympäristönä.


  Kurssin opettajina toimivat

  • vastuuopettaja Jouni Ojala (jouni.ojala@aalto.fi)
  • muut opettajat: Anahita Rashidfarokhi (anahita.rashidfarokhi@aalto.fi), Janne Oittinen (janne.oittinen@aalto.fi)


  Projektityötilaisuudet ovat ti 25.10. - to 8.12.2022

  • tiistaisin klo 12:15-14:00, salissa R1 (160a), Rakentajanaukio 4
  • torstaisin klo 10:15-12:00, salissa U5 (U147), Kandidaattikeskus, poikkeus: to 27.10. salissa U8 (U270), Kandidaattikeskus

  Kurssin suoritustapana on kurssin nimen mukaisesti projektityöskentely kurssin alkaessa ilmoitettavassa ryhmässä. Projektityön tavoitteet ja vaadittavat osasuoritukset kuvataan tarkemmissa ohjeissa ja selitetään projektityön aloitustilaisuudessa ti 25.10.2022. Työskentelyä pohjustetaan projektityötilaisuuksissa luennoilla pääosin torstaisin ja luotsataan eteenpäin osatehtävillä, joita kommentoidaan ja ohjataan pääosin tiistaisin. Osatehtävien ratkaisut sisältyvät ryhmän tuottamaan analyysiraporttiin, jossa pyritään esittämään vastaukset projektityön tavoitteisiin. Osa projektityötä on toisten ryhmien töihin tutustuminen, arvioiminen, palautteen antaminen ja käsitteleminen. Kurssisuoritukseen kuuluu myös henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan laatiminen ja palauttaminen.


  Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista projektityötilaisuuksiin ja koko kurssin ajan jatkuvaa itsenäistä ja vuorovaikutteista työskentelyä. Kurssia ei voi suorittaa tenttimällä.


  Kurssin aikataulu

  Aika

  Teema

  Sisältö

  Tehtävä

  ti 25.10.

  projektin aloitus, peruspiirteet

  Kurssin, tehtävän ja kohdealueiden esittely, ryhmäytyminen

  Kaikki tehtävät selitetään

  to 27.10.

  Rakennetun ympäristön peruspiirteet; Examining area from real estate economy, business and services point of view

  Alueen profiili ja toiminnallinen kuvaus, 1. versio ti 8.11.

  ti 1.11.

  muutos-prosessit

  Alueeseen tutustuminen, toiminnallisen kuvauksen ohjaus

  Alueeseen tutustuminen ja valokuvaus, palautus ti 8.11.

  to 3.11.

  Alueen historia, viimeaikainen ja tuleva kehitys, strateginen kaupunkikehitys

  ti 8.11.

  Profiilin ja toiminnallisen kuvauksen esittäminen

  Analyysiraportti, teemojen valinta, muutoskuvauksen ohjaus

  Alueen muutoskuvaus,
  1. versio ti 15.11.

  to 10.11.

  analyysi

  Saavutettavuus tähän saakka, muutokset saavutettavuudessa
  Resilience and sustainability in built environment

  ti 15.11.

  Muutoskuvauksen esittely, saavutettavuus ja
  kestävyys, ohjausta ja työskentelyä

  Kestävyysraportti, saavutettavuustarkastelu, raportin jäsennysluonnos
  palautus to 17.11.

  to 17.11.

  Analyysistä synteesiin, päätelmiin ja suosituksiin

  ti 22.11.

  Analyysityön ohjaus

  Analyysiraportti,
  1. luonnos ti 22.11.

  to 24.11.

  Analyysin esittely, vertais- ja opettajapalaute

  ti 29.11.

  päätelmät

  Raportin viimeistely

  Lopullinen analyysiraportti,
  to 1.12.

  to 1.12.

  Vertaisarviointityöskentely

  to 8.12.

  käsittely

  Vertaisarviointiseminaari

  Vertaisarviointi ja palaute,
  ke 7.12.


 • Ryhmien projektityön päätavoitteena on selvittää,

  1)      selvittää, miten toimiva ryhmän kohdealue (Kilo-Kera-Nihtisilta, Suurpelto-Henttaa, Finnoo-Iivisniemi tai Saunalahti-Kivenlahti-Kiviruukki) on nykytilanteessa suhteessa Espoon kaupungin visioon ja strategioihin (Espoo-tarina), erityisesti rakennetun ympäristön (maankäytön, kiinteistötalouden ja liikenteen) näkökulmasta

  Muina tavoitteina on

  2)      selvittää, miten suunnitellut ja toistaiseksi toteutumattomat/keskeneräiset kehityshankkeet vaikuttavat alueen toimivuuteen ja

  3)      suositella perustellen toimenpiteitä alueen toimivuuden kehittämiseksi.

  Työn osatehtävät

  • ryhmän kohdealueen profiilin ja kaupunkiseudullisen aseman kuvaus

  • alueeseen tutustuminen ryhmän yhdessä tekemällä käynnillä ja kehityksen sekä muutoksen kannalta keskeisten tekijöiden valokuvaaminen

  • rakennetun ympäristön (maankäytön, kiinteistöjen ja liikennejärjestelmän) peruspiirteiden selvittäminen

  • muutosprosessien tarkastelu

   • historia: miksi alueet ovat alkujaan lähteneet kehittymään, mitkä ovat olleet kehitykselle ratkaisevimpia tekijöitä

   • viimeaikainen kehitys: mitä aluetta koskevassa suunnittelussa ja toteutuksessa on tapahtunut viimeksi kuluneiden 10-15 vuoden aikana

   • tuleva kehitys: mitkä tahot ohjaavat kehitystä ja osallistuvat siihen ja millaisia tavoitteita, visioita, strategioita, suunnitelmia ja toteutusohjelmia on olemassa

  • kestävän kehityksen kysymykset

  • saavutettavuuden ja sen muuttumisen tarkastelu

  • analyysiraportin laatiminen ja käsittely ryhmien välisellä vertaisarvioinnilla

 • Kurssipalautejärjestelmä

  Aalto-yliopistossa kurssipalautetta annetaan nykyisin kunkin kurssin päätteeksi sähköisesti Webropol-lomakkeella. Kurssipalaute on anonyymi palautteenantoväylä ja se on käytössä kaikilla kursseilla. Kun kysely julkaistaan, opiskelija saa sähköpostiinsa linkin, jota seuraamalla hän pääsee vastaamaan. Opiskelijoilla on kolme viikkoa aikaa vastata kyselyyn. Kolme päivää ennen kyselyn sulkeutumista järjestelmä lähettää muistutusviestin niille opiskelijoille, jotka eivät ole vielä antaneet palautetta.

  Käsiteltyään ja analysoituaan palautteen opettaja antaa opiskelijoille vastapalautetta esim. kurssin MyCourses kotisivulla. Palaute otetaan huomioon kurssia kehitettäessä. Lopuksi laitos tai koulutusohjelma kokoaa kurssien palautteet koulutusohjelman sisällön ja rakenteen kehittämisen pohjaksi.

  Varsinaisen kurssipalautteen lisäksi opiskelijapalautetta on mahdollista antaa myös jo ennen kurssia tai sen aikana, joko suullisesti tai kirjallisesti esim. sähköpostitse kurssin opettajille. Kun palautetta saadaan jo kurssin aikana, opettajilla on mahdollisuus tehdä tarvittavia muutoksia jo käynnissä olevan kurssin kuluessa.


  Syksy 2022

  Syksyn 2022 kurssilta kerättiin palautetta Webropolilla.

  Kiitos kaikille vastanneille!

  Vastausprosentti oli 50,8 %.

  Numeeristen vastausten palauteyhteenveto:

  1. Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena
  E=Ei perusteita vastata, 1= Välttävä, 2=Tyydyttävä, 3=Hyvä, 4=Erittäin hyvä, 5=Erinomainen

  Vastausten keskiarvo: 2,85
  Vastausten mediaani: 3

  2. Tapa, jolla opetus toteutettiin (esim. luento, laboratoriotyöt, ryhmätyöt, verkko-opetus, harjoitukset) tuki oppimistani
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 3,15
  Vastausten mediaani: 3

  3. Olen tyytyväinen omaan opiskelupanokseeni tällä kurssilla
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 3,97
  Vastausten mediaani: 4

  4. Kurssin suorittaminen vaati minulta siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna (ohj0eistuksen mukainen mitoitus: 1 ECTS = 27 tuntia)
  E=Ei perusteita vastata, 1=Huomattavasti vähemmän aikaa, 2=Hiukan vähemmän aikaa, 3=Mitoituksen mukaisesti, 4=Hiukan enemmän aikaa, 5=Huomattavasti enemmän aikaa

  Vastausten keskiarvo: 2,97
  Vastausten mediaani: 3

  5. Uskon, että kurssilla oppimani asiat ovat minulle hyödyllisiä tulevaisuudessa
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 4,00
  Vastausten mediaani: 4

  Opettajien vastapalaute:

  Syksyn 2022 kurssi järjestettiin ensi kertaa kolmeen vuoteen kokonaan kontaktiopetuksena kolmen opettajan ja kuuden palkatun kurssiassistentin ohjaamana. Muuten hyödynnettiin aiempien vuosien kokemusten ja palautteiden perusteella toimivia ratkaisuja ja pyrittiin korjaamaan oppimista haitanneita tekijöitä. Projektityön kohdealueiksi valittiin neljä Espoon kehittyvää kaupunginosaa hyvien lähdeaineistojen, alueiden kokemusperäisen tarkastelumahdollisuuden sekä alueiden monipuolisen ja kiinnostavan kehityksen vuoksi.

  Kurssia suoritti 65 opiskelijaa, joista 33 antoi luokittelevaa palautetta ja 23 myös kirjallista. Luokittelevien yleisarvioiden perusteella kurssi oli lähes hyvä (2,85/5). Arviointikohteiden vastausten keskiarvot poikkesivat viimevuotisista vain vähän. Ainoa kohta, jossa huomattiin heikennystä, oli juuri ’Yleisarvio kurssista kokonaisuutena’. Laskua viimevuotiseen oli n. 0,2 arvostelupykälää. Vastaavasti kohdan ’Tapa, jolla opetus toteutettiin’ palautekeskiarvo nousi viime vuodesta n. 0,2 arvostelupykälää. Kurssin suorittamisen vaatiman ajan arvioinnissa kaksi kolmasosaa palautteenantajista oli sitä mieltä, että kurssin työmäärä vastasi sen laajuutta ja keskiarvo oli likimain mitoituksen tasolla. Osallistujat arvioivat kurssilla opitut asiat hyödyllisiksi tulevaisuudessa ja olivat tyytyväisiä omaan opiskelupanokseensa keskimäärin tasolla ’jonkin verran samaa mieltä’.

  Keskimäärin alle hyvän tason jääneestä kurssista huolimatta opiskelijat saavuttivat kurssiarvosanojen perusteella kurssin osaamistavoitteet erittäin hyvin (ka. n. 3,9). Kurssin opetussessiot sujuivat suunnitellusti ja opiskelijat osallistuivat niihin melko aktiivisesti. Kurssiassistenttien tavoiteltu määrä ja hyvä sitoutuminen mahdollistivat kurssin osatehtävien jatkuvan ohjauksen ja runsaan sanallisen ja kirjallisen palautteenannon.

  Kurssin oppimista edistäneinä asioina mainittiin useimmin assistenttien antama palaute. Muita usein mainittuja oppimista edistäneitä seikkoja olivat kurssin työskentelytapa osatehtävineen ja välipalautuksineen sekä ryhmätyöskentely.

  Oppimista haitanneista tai toimimattomista seikoista nousi jälleen selkeimmin esiin tehtävänantojen epäselvyys ja ohjeiden epäyhdenmukaisuus. Luennoilla pyrittiin kyllä korostamaan tarvetta tehtävien täsmentämiselle ryhmien itsensä toimesta, mutta sen kommunikointi ei ilmeisesti täysin onnistunut. Myöskään tarjottuja aikaisempaa parempia mahdollisuuksia kysyä suoraan opettajilta tai assistenteilta tai anonyymilla Presemo-kanavalla ei osattu hyödyntää. Muita muutaman kerran mainittuja oppimista haitanneita tekijöitä olivat luentojen hyödyttömyys ja luentosalien sopimattomuus käytetyille työskentelymuodoille.

  Opettajan määrittämää ryhmäjakoa pidettiin selvästi tärkeimpänä opetuksen saavutettavuutta ja osallistavuutta edistävänä ja syrjintää vähentävänä tekijänä.

  Palautetta antoi noin puolet kurssilaisista, antajat edustivat kaikkia projektityöryhmiä ja heidän arvosanajakaumansa vastasi koko kurssin jakaumaa, joten palautteen voidaan nähdä edustavan kurssin yleistä näkemystä.

  Tämä oli kurssin viimeinen järjestämiskerta nykyisessä muodossaan. Opetuksen kehittämistä jatketaan edelleen saatujen kokemusten ja palautteen perusteella opettajien yhteisvoimin.


  Syksy 2021

  Syksyn 2021 kurssilta kerättiin palautetta Webropolilla.

  Kiitos kaikille vastanneille!

  Vastausprosentti oli 35,2 %.

  Numeeristen vastausten palauteyhteenveto:

  1. Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena
  E=Ei perusteita vastata, 1=Huono, 2=Välttävä, 3=Tyydyttävä, 4=Hyvä, 5=Kiitettävä

  Vastausten keskiarvo: 3,03
  Vastausten mediaani: 3

  2. Tapa, jolla opetus toteutettiin (esim. luento, laboratoriotyöt, ryhmätyöt, verkko-opetus, harjoitukset) tuki oppimistani
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 2,97
  Vastausten mediaani: 3

  3. Olen tyytyväinen omaan opiskelupanokseeni tällä kurssilla
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 3,97
  Vastausten mediaani: 4

  4. Kurssin suorittaminen vaati minulta siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna (ohj0eistuksen mukainen mitoitus: 1 ECTS = 27 tuntia)
  E=Ei perusteita vastata, 1=Huomattavasti vähemmän aikaa, 2=Hiukan vähemmän aikaa, 3=Mitoituksen mukaisesti, 4=Hiukan enemmän aikaa, 5=Huomattavasti enemmän aikaa

  Vastausten keskiarvo: 2,97
  Vastausten mediaani: 3

  5. Uskon, että kurssilla oppimani asiat ovat minulle hyödyllisiä tulevaisuudessa
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 4,03
  Vastausten mediaani: 4

  Opettajien vastapalaute:

  Syksyn 2021 kurssi järjestettiin vallitsevien olosuhteiden vuoksi jälleen kokonaan etäopetusmuodossa Zoom-ympäristössä 2­–3 opettajan ja kolmen palkatun kurssiassistentin ohjaamana. Muuten hyödynnettiin edellisten vuosien kokemusten ja palautteiden perusteella toimivia ratkaisuja ja pyrittiin korjaamaan oppimista haitanneita tekijöitä. Projektityön kohdealueiksi valittiin neljä Espoon kehittyvää kaupunginosaa hyvien lähdeaineistojen, alueiden kokemusperäisen tarkastelumahdollisuuden sekä alueiden monipuolisen ja kiinnostavan kehityksen vuoksi.

  Kurssille osallistui aiempien vuosien enintään 66:en yltäneestä opiskelijamäärästä poiketen peräti 91 suorittajaa, joista 32 antoi luokittelevaa palautetta ja 20 myös kirjallista. Luokittelevien yleisarvioiden perusteella kurssi oli tyydyttävä (3,03/5). Arviointikohteiden vastausten keskiarvot poikkesivat viimevuotisista vain vähän. Ainoa kohta, jossa huomattiin heikennystä, oli Tapa, jolla opetus toteutettiin. Viimevuotisesta palattiin 0,3 arvostelupykälää alaspäin. Palautetta antaneiden opiskelijoiden tyytyväisyys omaan opiskelupanokseen kurssilla ja usko kurssilla opittujen asioiden hyödyllisyyteen nousi hieman ja oli viisiportaisella asteikolla molemmissa keskimäärin noin 4. Kurssin suorittamisen vaatiman ajan arvioinnissa yli 50 % palautteenantajista oli sitä mieltä, että kurssin työmäärä vastasi sen laajuutta ja keskiarvo oli likimain mitoituksen tasolla.

  Kurssin oppimista edistäneinä asioina mainittiin useimmin kurssin työskentelytapa osatehtävineen ja välipalautuksineen. Muita usein mainittuja oppimista edistäneitä seikkoja olivat kiinnostavat aiheet ja tarkastelunäkökulmat, ryhmätyöskentely sekä luentojen ja ohjauksen tarjoaminen projektityöskentelyn tueksi. Myönteisiksi mainitusta seikoista kaikki saivat myös yksittäisiä moitteita.

  Oppimista haitanneista tai toimimattomista seikoista nousi selkeimmin esiin tehtävänantojen epäselvyys. Luennoilla, joille osallistui keskimäärin viimevuotista selvästi pienempi osuus kurssin opiskelijoista, pyrittiin kyllä korostamaan tarvetta tehtävien täsmentämiselle ryhmien itsensä toimesta, mutta sen kommunikointi ei ilmeisesti täysin onnistunut. Muita muutaman kerran mainittuja oppimista haitanneita tekijöitä olivat opetuskertojen ja niissä tapahtuvan ryhmätyöskentelyn sekavuus ja opiskelijoiden taustasta ja esitietojakaumasta aiheutuneet ongelmat ryhmätyöskentelyssä.

  Kurssin suuresta opiskelijamäärästä ja tavoiteltua vähäisemmistä ohjaajaresursseista huolimatta ohjauksessa ja palautteenannossa onnistuttiin tyydyttävästi, osin myös ansiokkaan vertaispalautteen ja seminaarin avulla. Viimevuotista keskeistä moitteenaihetta, luentojen sekavuutta, oli palautteen perusteella saatu vähennetyksi.

  Vaikka palautetta antoikin vain noin kolmasosa kurssilaisista, antajat edustivat kaikkia projektityöryhmiä ja kaikkia annettuja arvosanoja, joten palautteen voidaan nähdä edustavan kurssin yleistä näkemystä.

  Kurssin kehittämistä jatketaan edelleen saatujen kokemusten ja palautteen perusteella opettajien yhteisvoimin.

   

  Syksy 2020

  Syksyn 2020 kurssilta kerättiin palautetta Webropolilla.

  Kiitos kaikille vastanneille!

  Vastausprosentti oli 45,5 %.

  Numeeristen vastausten palauteyhteenveto:

  1. Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena
  E=Ei perusteita vastata, 1=Välttävä, 2=Tyydyttävä, 3=Hyvä, 4=Erittäin hyvä, 5=Erinomainen

  Vastausten keskiarvo: 3,00
  Vastausten mediaani: 3

  2. Tapa, jolla opetus toteutettiin (esim. luento, laboratoriotyöt, ryhmätyöt, verkko-opetus, harjoitukset) tuki oppimistani
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 3,27
  Vastausten mediaani: 4

  3. Olen tyytyväinen omaan opiskelupanokseeni tällä kurssilla
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 3,90
  Vastausten mediaani: 4

  4. Kurssin suorittaminen vaati minulta siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna (ohjeistuksen mukainen mitoitus: 1 ECTS = 27 tuntia)
  E=Ei perusteita vastata, 1=Huomattavasti vähemmän aikaa, 2=Hiukan vähemmän aikaa, 3=Mitoituksen mukaisesti, 4=Hiukan enemmän aikaa, 5=Huomattavasti enemmän aikaa

  Vastausten keskiarvo: 3,00
  Vastausten mediaani: 3

  5. Uskon, että kurssilla oppimani asiat ovat minulle hyödyllisiä tulevaisuudessa
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 3,90
  Vastausten mediaani: 4

  Opettajien vastapalaute:

  Syksyn 2020 kurssi järjestettiin vallitsevien olosuhteiden vuoksi kokonaan etäopetuksen avulla Zoom-ympäristössä. Toinen merkittävä muutos aiempiin toteutuksiin verrattuna oli viime vuotisen palautteen perusteella opettajien avuksi palkattujen kurssiassistenttien hyödyntäminen ohjauksessa. Muuten hyödynnettiin edellisten vuosien kokemusten ja palautteiden perusteella toimivia ratkaisuja ja pyrittiin korjaamaan oppimista haitanneita tekijöitä. Projektityön kohdealueiksi valittiin kolme Espoon kehittyvää kaupunginosaa hyvien lähdeaineistojen, alueiden kokemusperäisen tarkastelumahdollisuuden sekä alueiden monipuolisen ja kiinnostavan kehityksen vuoksi.

  Kurssin 66 suorittajasta 30 antoi luokittelevaa palautetta ja 21 myös kirjallista. Luokittelevien yleisarvioiden perusteella kurssi oli hyvä, kaikilla mittareilla vähintään yhtä hyvä tai hieman parempi kuin aiemmat toteutukset. Suurin harppaus eteenpäin astuttiin opetuksen toteutustavassa, jossa palautekeskiarvo nousi 0,7 palauteluokkaa ja mediaani peräti kaksi, nousten ensi kertaa arvoon 4. Palautetta antaneiden opiskelijoiden tyytyväisyys omaan opiskelupanokseen kurssilla ja usko kurssilla opittujen asioiden hyödyllisyyteen oli viisiportaisella asteikolla keskimäärin lähes 4. Kurssin suorittamisen vaatiman ajan arvioinnissa 70 % palautteenantajista oli sitä mieltä, että kurssin työmäärä vastasi sen laajuutta ja keskiarvo oli tasan mitoituksen tasolla.

  Kurssin oppimista edistäneinä asioina mainittiin selvästi useimmin erityisesti assistenttien antama ohjaus ja palaute. Muita useammin kuin kerran mainittuja oppimista edistäneitä seikkoja olivat kiinnostavat aiheet ja näkökulmat, projekti- ja ryhmätyöskentely valmiiksi jaetuissa ryhmissä sekä luentojen, tehtävien ja pohdintamahdollisuuksien tarjoaminen työn kehittämiseksi. Myönteisiksi mainitusta seikoista kaikki saivat myös yksittäisiä moitteita.

  Oppimista haitanneista tai toimimattomista seikoista nousi tällä etätoteutuskurssilla voimakkaasti esiin luentojen sekavuus. Osa siitä johtui assistenttien ohjauksen tehokkaan hyödyntämisen edellyttämästä pienryhmätilojen runsaasta käytöstä, joka ei aina täysin onnistunut. Muita ongelmaan liittyneitä seikkoja olivat luentokerran ohjelman ja kunkin työskentelyvaiheen tehtävän jääminen joiltain osin epäselväksi.  Kritiikkiä saivat edelleen tehtävänannot, kuten projektityökursseilla yleensä, tosin vastakkaisiakin näkemyksiä oli. Kurssin ohjelma ja järjestelyt saivat myönteisestä yleisarvioinnista huolimatta jonkin verran moitteita. Loppuseminaarissa esitettyjen tarkentavien kysymysten perusteella kurssin työtilassa esitettävää informaatiota on edelleen syytä selkeyttää ja huolehtia opiskelijoiden sekä kurssihenkilökunnan pitämisestä mahdollisimman informoituna.

  Vaikka palautetta antoikin vain noin neljä yhdeksästä kurssilaisesta, antajat edustivat kaikkia projektityöryhmiä ja kaikkia annettuja arvosanoja, joten palautteen voidaan nähdä edustavan kurssin yleistä näkemystä.

  Kurssin kehittämistä jatketaan edelleen saatujen kokemusten ja palautteen perusteella opettajien yhteisvoimin.


  Syksy 2019

  Syksyn 2019 kurssilta kerättiin palautetta Webropolilla.

  Kiitos kaikille vastanneille!

  Vastausprosentti oli 37,7 %.

  Numeeristen vastausten palauteyhteenveto:

  1. Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena
  E=Ei perusteita vastata, 1=Välttävä, 2=Tyydyttävä, 3=Hyvä, 4=Erittäin hyvä, 5=Erinomainen

  Vastausten keskiarvo: 2,96
  Vastausten mediaani: 3

  2. Tapa, jolla opetus toteutettiin (esim. luento, laboratoriotyöt, ryhmätyöt, verkko-opetus, harjoitukset) tuki oppimistani
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 2,61
  Vastausten mediaani: 2

  3. Olen tyytyväinen omaan opiskelupanokseeni tällä kurssilla
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 3,74
  Vastausten mediaani: 4

  4. Kurssin suorittaminen vaati minulta siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna (ohjeistuksen mukainen mitoitus: 1 ECTS = 27 tuntia)
  E=Ei perusteita vastata, 1=Huomattavasti vähemmän aikaa, 2=Hiukan vähemmän aikaa, 3=Mitoituksen mukaisesti, 4=Hiukan enemmän aikaa, 5=Huomattavasti enemmän aikaa

  Vastausten keskiarvo: 3,29
  Vastausten mediaani: 3

  5. Uskon, että kurssilla oppimani asiat ovat minulle hyödyllisiä tulevaisuudessa
  E=Ei perusteita vastata, 1=Täysin eri mieltä, 2=Jonkin verran eri mieltä, 3=Ei samaa eikä eri mieltä, 4=Jonkin verran samaa mieltä, 5=Täysin samaa mieltä

  Vastausten keskiarvo: 3,68
  Vastausten mediaani: 4