Topic outline

 • Tervetuloa Arvonlisäverotuksen erityiskysymykset -kurssille!

  Kurssin tarkoituksena on opettaa opiskelija hahmottamaan ja analysoimaan arvonlisäverotukseen liittyviä kysymyksiä ja ongelmia. Tarkoitus on perehdyttää opiskelija veroasiantuntijan työhön liittyvään ongelmanratkaisuprosessiin. Opetus tapahtuu monimutoisesti siten, että opiskelijat tutustuvat lainsäädäntöön, kirjallisuuteen ja oikeuskäytäntöön, joiden perusteella käydään opettajan ja vierailevien luennoitsijoiden kanssa keskustelua heränneistä kysymyksistä ja ajatuksista. Kurssin jälkeen opiskelijalla on kuva siitä, miten arvonlisäveroasiantuntijat työstävät asiakastoimeksiantoja työelämässä. On hyvä muistaa, että kaikkiin kysymyksiin ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta. Juuri tällaisten kysymysten avulla opettelemme analyyttistä päättelykykyä oikeuslähteitä hyväksi käyttäen.

  Tämä kurssi ei ole arvonlisäverotuksen peruskurssi. Kurssilla ei käydä järjestelmällisesti läpi arvonlisäverotuksen perusteita ja säännöksiä. Tämän vuoksi opiskelijan on syytä suorittaa ensin verotuksen perusteet -kurssi ja elinkeinoverotuksen -kurssi, joissa käsitellään arvonlisäverotuksen perusperiaatteita ja säännöksiä systemaattisemmin.  Kurssin tavoitteena ei myöskään ole antaa valmiita vastauksia eikä kurssilla ole perinteistä luennointia. Tällä kurssilla opettaja voi olla niin, ettei opettaja tiedä vastausta ja yhdessä pohdimme mahdollisuuksia ongelman ratkaisemiseksi.

  Kurssi sisältää kuusi tapaamiskertaa ja jokaisella kerralla syvennytään eri asiakysymykseen. Tapaamiskerta jakaantuu kahteen osaan. Kahden ensimmäisen tunnin aikana käymme läpi keskustellen aihealuetta, johon opiskelijan on tullut tutustua ennen kurssipäivää annetun materiaalin perusteella. Tästä materiaalista opiskelija on tehnyt myös muistiinpanoja oppimispäiväkirjaansa, josta jätetään ennen tapaamista luonnos Mycourse-kansioon. Lyhyen tauon jälkeen keskitymme ratkaisemaan visaisia kysymyksiä ja oikeustapauksia yhdessä vierailevan arvonlisäveroasiantuntijan johdolla. Tapaamiskerran jälkeen opiskelijalla on vielä muutaman päivän mahdollisuus viimeistellä oppimispäiväkirjansa ennen sen lopullista jättämistä Mycourse-kansioon.

  Kurssin tapaamiskerrat

  KE 28.2.2024 klo 12:15-16 RO28/F102 Arvonlisäverotuksen yleiset opit (verovelvollisuus, liiketoiminta, kiinteä toimipaikka, ryhmärekisteröinti, oma käyttö, liittymisperiaate, jne.)

  KE 6.3.2024 klo 12:15-16 Ulkomaankauppa

  KE 13.3.2024 klo 12:15-16 Kiinteistöt ja rakentaminen

  KE 20.3.2024 klo 12:15-16 Rahoituspalvelut

  KE 27.3.2024 klo 12:15-16 Yritysjärjestelyt

  TO 4.4.2024 klo 10:15-14 Vähennysoikeudet

  Kurssimateriaali

  Jokaiselle kurssikerralle osoitetaan viikkoa ennen tapaamista mahdollisesti materiaalia oppimispäiväkirjan ja keskustelun tueksi. Materiaali esitetään Mycourse -kansiossa.

  Lisäksi seuraavaan materiaaliin tulee tutustua kullekin tapaamiskerralle soveltuvin osin:

  Lainsäädäntö:

  1. Arvonlisäverolaki 1501/1993

  2. Arvonlisäverodirektiivi 2006/112/EY

  3. Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011 , yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä (uudelleenlaadittu)

  4. Aiheeseen liittyvät hallituksen esitykset kuten HE 88/1993 vp.

  Kirjallisuus:

  1. Arvonlisäverotus, KPMG : Kallio – Ojala – Sääskilahti – Takalo. Digikirja 2022.

  2. Arvonlisäverotus käytännössä: Kaisa Lamppu - Tiina Ruohola,13., uudistettu painos Copyright © 2023 Alma Talent Oy ja tekijät.

  3. Arvonlisäverotus, EU-tuomioistuimen ratkaisut ja niiden tulkinta. Toim. Marja Hokkanen. Porvoo 2013.

  4. Muu jaettava materiaali

  Oikeustapaukset

   Oikeustapaukset lisätään viikkoa ennen jokaista tapaamiskertaa Mycourseen.

  Kurssin suorittaminen

  Kurssilla ei ole lopputenttiä. Kurssin suorittaminen vaatii osallistumista kaikille kurssikerroille. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan tietylle tapaamiskerralle, hän voi suorittaa kyseisen kerran kirjoittamalla kurssimateriaalin perusteella 5 sivun esseen oppimispäiväkirjan lisäksi.  Essee ei siis korvaa oppimispäiväkirjaa. Opiskelijan tulee merkitä esseeseen myös lähdeviittaukset. Keskity vastauksessa omaan analyysiin eikä materiaalin referointiin. Oma näkemykset ja mielipiteet ovat tervetulleita. 

  Kaikki tehtävät tulee olla jätettynä kunkin kerran jälkeen määrättynä päivänä, joka on lähiopetuspäivää seuraava sunnuntai.

  Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen nostaa arvosanaa rajatapauksissa. Muuten arvosana perustuu oppimispäiväkirjojen arvosteluun.