4. Viikkotehtävän palautus - Kaksi ratkaisuideaa ja neljä benchmarkkia

Tehtävän tarkoitus on ideoida ratkaisuja valitsemaanne ongelmaan, ja vertailla keksimiänne ratkaisuja jo olemassaoleviin ratkaisuihin. Palautuksen maksimipituus on kolme sivua.


  1. Listatkaa lyhyesti kaikki luennolla keksimänne ratkaisuideat. Valitkaa niistä 2 ideaa, joita haluaisitte kehittää pidemmälle kurssin puitteissa.

  2. Kuvailkaa molempia valitsemianne ratkaisuideoitanne lyhyesti. Sisällyttäkää kuvaukseenne ainakin ratkaisun yleiskuvaus, kohderyhmä, vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Mitä muuta ratkaisuideoista pitäsi mielestänne raportoida?

  3. Onko ideoitanne vastaavia ratkaisuja jo olemassa? Jos on, niin millaisia? Tehkää pöytätutkimusta valitsemanne kahden idean olemassa olevista kilpailijoista. Valitkaa molempien ideoiden pohjalta kaksi tärkeintä kilpailijaa (yhteensä 4), ja selvittäkää niistä ainakin seuraavat:

Ratkaisuidea 1 & 2


4. Mitä opitte olemassaolevista ratkaisuista? Pitääkö ratkaisuideaanne muokata benchmarking-havaintojenne pohjalta? Jos kyllä, miten? Jos ei, miksi ei?
2 pisteen  benchmarking-tehtävässä...


...on kaikki tehtävänannossa määritellyt asiat

...jokaiseen harjoituksen kysymykseen on annettu selkeät ja kattavat vastaukset

...valitut omat ratkaisut on kuvattu ymmärrettävästi ja kattavasti, ja ne kytkeytyvät valittuun ongelmaan

...vertailukohteiden valinta on ratkaisuideoiden kannalta perusteltu

...vertailukohteista on tehty kattavia ja monipuolisia havaintoja

…ratkaisuideaa on muokattu vertalukohdehavaintojen perusteella, tai sen muokkaamatta jättäminen on perusteltu kattavasti


0 pisteen benchmarking-tehtävässä…


... on tehtävänannossa määriteltyjä asioita, mutta yhteen tai useampaan tehtävän kohtaan ei ole annettu vastauksia, tai annetut vastaukset ovat epäselkeitä

… valituttuja omia ratkaisuja ei ole kuvattu ymmärrettävästi ja kattavasti, tai ne eivät kytkeydy valittuun ongelmaan

...vertailukohteiden valinta ei ole ratkaisuideoiden näkökulmasta perusteltu

… vertailukohteista ei ole tehty kattavia, monipuolisia havaintoja

… ratkaisuideaa ei ole muokattu vertalukohdehavaintojen perusteella, tai sen muokkaamatta jättämistä ei ole perusteltu kattavasti