Arviointi korkeakoulussa

Yliopistolaki ohjaa arviointia korkeakouluissa. Yliopistolain 44 pykälä menee näin:

Yliopistolain pykälä 44: Opintosuoritusten arviointi

Linkki yliopistolakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558#L5P44

Aalto-yliopiston yhteisissä opetusta ja opiskelua koskevissa säännöissä arvioinnista puolestaan sanotaan seuraavaa:   Aalto-yliopiston yhteiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt pykälä 27

Aalto-yliopiston yhteiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt Pykälä 30.

Linkki Aalto-yliopiston yhteisiin opetusta ja opiskeluja koskeviin sääntöihin: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=42636766

Eli käytännössä tämä tarkoittaa, että:

  • Usein arviointi tarkoittaa arvosanan antamista opiskelijalle kurssia koskevien arviointikriteerien mukaisesti.
  • Arviointikriteerien tulisi olla opiskelijoilla tiedossa etukäteen
  • Tentti ei ole välttämätön osa oppimisen arviointia
  • Kurssin aikana ja/tai sen jälkeen arvioidaan, miten opiskelijat ovat saavuttaneet kurssin osaamistavoitteet
  • Arvioinnilla on hyvä tarjota oppijalle palautetta oppimisprosessista ja kehittymisalueista eli kertoa opiskelijalle kuinka hän on suoriutunut kurssin osaamistavoitteiden saavuttamisessa.
  • Arvioinnilla voidaan tukea ja ohjata oppimista


Last modified: Wednesday, 29 June 2022, 1:11 PM