6. Viikkotehtävän palautus - Kaksi ideaa ja neljä sidosryhmähaastattelua

Tehtävällä on kolme tavoitetta:

 1. Kyseenalaistaa aikasempia oletuksianne mielekkäistä ratkaisuista, ja tarkastella uusia radikaaleja ratkaisuideoita valitsemaanne ongelmakenttään.

 2. Kerätä lisäymmärrystä ongelmastanne ja erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen mielekkyydestä projektillenne keskeisten sidosryhmien näkökulmasta.

 3. Päätyä huolellisesti mietittyyn ratkaisukonseptiin.


Tehtävänanto


 1. Kehittäkää kaksi Dark Horse-ideaa luennolla selitettyjen periaatteiden mukaisesti.

 2. Tehkää neljä sidosryhmähaastattelua, joissa keräätte:

  1. Tietoa ongelmakentästänne ja sidosryhmien tarpeista, vrt. viikkotehtävä 3. Hot Report - template.

  2. Palautetta Dark Horse-ideoistanne sekä muista relevantiksi kokemistanne ratkaisuideoista. Mitä hyviä puolia / haasteita haastateltavat näkevät ideoissa, ja millaisia kysymyksiä heille herää?

 3. Raportoikaa ideat, sekä ideoinnin ja haastattelujen kautta oppimanne asiat alla olevien periaatteiden mukaisesti. Palautuksen suositeltu pituus 3 on sivua.

  1. Kuvailkaa molempia Dark Horse-ideoitanne lyhyesti. Koostakaa ideoista yhteenveto joka sisältää ainakin seuraavat asiat: ratkaisun yleiskuvaus, kohderyhmä, vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Perustelkaa myös miksi ideanne ovat Dark Horse-ideoita ja minkä lähtöoletusten kyseenalaistamisen pohjalta ideat syntyivät.

  2. Koostakaa haastatteluista yhteenveto, joka sisältää ainakin seuraavat asiat:

   • Ketä haastattelitte, ja miksi? Mitä sidosryhmiä he edustavat?

   • Mitä opitte haastattelujen pohjalta ongelmakentästänne ja suunnittelemistanne ratkaisuista (Dark Horse-ideat sekä muut ratkaisuideat)?

   • Miten ongelmakenttään ja ratkaisuideoihin liittyvät oletuksenne muuttuivat?

   • Minkä ratkaisuidean pohjalta aiotte lähteä kehittämään loppukonseptianne ja miksi?

2 pisteen tehtävässä...


...on kaikki tehtävänannossa määritellyt asiat

...Dark Horse-ideat ovat huolellisesti mietittyjä

...haastateltavien valinta on ongelmien kannalta perusteltu

... palautuksessa annetaan jokaiseen pyydettyyn kysymykseen selkeät ja kattavat vastaukset

...haastattelujen pohjalta on tehty monipuolisia havaintoja ongelmista sekä ratkaisuista ja niitä on tarkasteltu useista eri näkökulmista0 pisteen tehtävässä…


… on tehtävänannossa määriteltyjä asioita, mutta yhteen tai useampaan tehtävän kohtaan ei ole annettu vastauksia, tai annetut vastaukset ovat epäselkeitä

… kehitetyt ideat eivät ole Dark Horse-ideoita, ja jää epäselväksi minkä keskeisen lähtöoletuksen ne kyseenalaistavat

… ongelmista ja ratkaisuista ei ole tehty haastattelujen pohjalta monipuolisia havaintoja

… haastateltavat eivät edusta ryhmän valitseman ongelman kannalta keskeisiä sidosryhmiä