7. Viikkotehtävän palautus - Fake advertisement ja neljä käyttäjäryhmähaastattelua

Tehtävän tarkoitus on muodostaa ratkaisuehdotuksestanne mainos, ja validoida mainoksen tekemä arvolupaus haastattelemalla potentiaalisia käyttäjiä. Palautuksen suositeltu pituus on 3 sivua.


 1. Täyttäkää Futuricen Fake Advertisement-pohja oman ratkaisuideanne pohjalta.

 2. Esitelkää hankkeenne vähintään neljälle potentiaaliselle käyttäjälle mainoksen avulla. Mainoksen esittelyn jälkeen pyytäkää haastateltavalta  vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Ottaisitko mainoksen mukaisen ratkaisun käyttöösi, jos sellaisen saisit?

  • Jos et ottaisi, miten sitä pitäisi muuttaa jotta olisit kiinnostunut? Miksi?
  • Jos ottaisit, mihin käyttäisit ratkaisua? Miksi?

Muokatkaa kysymyksiä omaan tilanteeseenne sopivaksi, ja keksikää tarvittaessa tarkentavia haastattelukysymyksiä haastattelun tueksi. Suosittelemme käyttämään liitettyä Hot Report-pohjaa haastattelujen dokumentointiin, sekä kommunikaatiotyökaluna tiimin sisällä. Tehtävän palautukseen tarvitsee kuitenkin palauttaa vain mainos ja yhteenveto haastatteluista.

 1. Koostakaa hot report-dokumenttien pohjalta haastatelujen yhteenveto, joka sisältää seuraavat asiat:

  1. Haastatteluissa käyttämänne mainos

  2. Ketä haastattelitte, ja miksi? Perustelkaa haastateluvalintanne. Jääkö haastateltavista joku näkökulma vielä puuttumaan?

  3. Mitä opitte haastattelujen pohjalta valitsemistanne ratkaisusta? Miten ratkaisuihin liittyvät oletuksenne muuttuivat?

  4. Jos oletuksenne ovat muuttuneet haastattelujen jälkeen, kirjoittakaa arvolupauksenne vielä kerran auki oppimanne pohjalta.2 pisteen palautuksessa...


...on kaikki tehtävänannossa määritellyt asiat

...jokaiseen harjoituksen kysymykseen on annettu selkeät ja kattavat vastaukset

…ratkaisua esittelevä mainos on selkeä ja kommunikoi ratkaisuidean hyvin

...haastateltavien valinta on ratkaisujen kannalta perusteltu

...haastattelujen pohjalta on tehty monipuolisia havaintoja, jotka tukevat ratkaisuidean jatkokehitystä


0 pisteen palautuksessa...


… on tehtävänannossa määriteltyjä asioita, mutta yhteen tai useampaan tehtävän kohtaan ei ole annettu vastauksia, tai annetut vastaukset eivät ole selkeitä

… ratkaisua esittelevä mainos ei anna selkeää ja kattavaa kuvaa ratkaisusta, tai siinä tehty arvolupaus ei ole todenmukainen

… haastateltavat eivät edusta ongelman sidosryhmiä

… haastattelujen pohjalta ei ole tehty havaintoja, jotka tukevat ratkaisuidean jatkokehitystä