Tehtävä 1: Kolmen horisontin viitekehys (pakollinen)

Due: Thursday, 1 June 2023, 12:00 AM

Kirjoita essee perustuen ajatuksiisi, keskeisiin päätelmiisi ja huomioihisi, joita nousee käydessäsi läpi tätä tehtävää. Suosittelemme, että teet tämän tehtävän kolmessa osassa ja kirjaat prosessin edetessä ylös ajatuksiasi niin, että voit palata tärkeimpiin päätelmiisi ja oppeihisi prosessin lopussa. Optimitilanteessa esseesi vetää yhteen ajatteluasi jokaisen kolmen horisontin osalta ja esittelee reflektointiasi koko prosessista ja siitä, mitä opit sen aikana. Esseen suosituspituus on 2-4 sivua. Palauta essee tähän palautuslaatikkoon mieluiten pdf-tiedostona.

Kolme horisonttia on Bill Sharpen kehittämä ennakointityökalu, joka voi auttaa meitä järjestämään tulevaisuuteen liittyvää ajatteluamme innovoivalla tavalla. Se antaa meille syvällisempää ymmärrystä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuuksista. Sen avulla kuvataan kolme mahdollista tulevaisuutta, kolme toimintamallia: ensimmäinen kuvaa nykyiset toimintamallit ja sen rajoitukset sekä siihen liittyvän disruptiivisen muutoksen, toinen horisontti tekee näkyväksi nousevia innovaatioita ja ratkaisuja, ja kolmas on asioiden visiotila. Kolmen horisontin malli on osoittautunut käyttökelpoiseksi käsitemalliksi pohdittaessa nykyisiä oletuksia, ilmeneviä muutoksia sekä mahdollisia ja toivottuja tulevaisuuksia.

Jos haluat tietää mallista enemmän ennen sen soveltamista, verkosta löytyy useita videoita ja artikkeleja. Pystyt kuitenkin käyttämään kurssille soveltamaamme versiota työkalusta näillä ohjeilla. Aloitat ensimmäisestä horisontista kuvailemalla nykyiset arviointikäytänteesi ja arvioimalla niitä kriittisesti. Sen jälkeen jatkak kolmanteen horisonttiin kuvaamaan arviointikäytänteidesi visiotilan. Lopuksi, luot sillan tutun ja visionaarisen välille horisontissa kaksi. Jos haluat kirjata ajatuksiasi (tai katsoa, mitä muut ovat pohtineet), kun teet tätä harjoitusta, voit tehdä niin anonyymisti täällä:

Flinga - Towards flexible assessment: Three Horizons  

 

An illustration of the tree horizons. (Source: https://www.h3uni.org/project/learn2-three-horizons/)

Ensimmäinen horisontti: “Business as usual” - nykyinen konteksti ja olosuhteet

Aloitat kuvailemalla tällä hetkellä vallitsevan tilanteen: millaiset arviointikäytänteet sinulla on nyt, millainen arviointijärjestelmä sinulla on käytössä? Yrität myös analysoidapiileviä toimintamalleja ja ajatusmalleja, jotka ovat johtaneet kehityksen nykytilaan. Asioiden nykytila alkaa vääjäämättä muuttua, ja toimintaympäristön muutokset tekevät ainakin osan nykyisistä käytänteistäsi huonosti toimiviksi tai epäkelvoiksi tulevaisuudessa. Tästä syystä skannaat myös merkkejä disruptiosta.

POHDITTAVAA:

    Millainen on nykyinen arviointijärjestelmäsi? Miksi? Millaista ajattelua nykyisten valintojesi takana on, mille ne pohjaavat? Millaisille lähtökohdille nykyiset arviointikäytänteesi rakentuvat? Mitkä asiat nykyisessä toimintaympäristössä vaikuttavat nykyisiin valintoihisi?

    Mitä todisteita ilmenee siitä, että nykyinen arviointijärjestelmä on muutospaineen alla tai osoittaa merkkejä epäsopivuudesta orastaviin olosuhteisiin tai jopa uhkaa romahtaa? Millaisia ongelmia kohtaat ja miksi? Millaisia ongelmia täytyy ratkoa tulevaisuudessa? Toisaalta, mikä pitää nykyistä järjestelmää paikoillaan?Kolmas horisontti: Elinvoimainen tulevaisuus – vision rakentaminen

Kolmas horisontti on tulevaisuuden arviointia koskeva visiosi, joka kasvaa pienistä muutoksen siemenistä nykyhetkessä. Näitä pieniä siemeniä, muutoksen indikaattoreita, voidaan kutsua heikoiksi signaaleiksi, draivereiksi, villeiksi korteiksi, epäjatkuvuuksisksi jne. Käytännössä ne voivat olla esimerkiksi uusi tapa toimia, uusi tuotem palvelu, teknologia, lainsäädäntö, resurssi, ajattelutapa jne. Kolmannesta horisontista puhutaan joskus “tulevaisuuden taskuina mykyhetkessä”.

POHDITTAVAA:

    Mitkä muutokset nousevat tällä hetkellä esiin täysin uusina ajattelutapoina tai keinoina ymmärtää ja toteuttaa arviointia? Mikä uusi asia tai keksintö innostaa tai huolestuttaa sinua? Mitä visionäärit sanovat? Millaisia visioita ylipäätään piirtyy arvioinin tulevaisuudesta? Mitkä trendit ajavat kohti näitä muutoksia? Millaisia merkkejä muutoksesta liittyen arviointikäytöntöihin ja -järjestelmiin näet ympärilläsi?

    Millaiset arvot ovat sinulle henkilökohtaisesti tärkeitä arviointiin liittyen? Millaista arviointia haluaisit toteuttaa tulevaisuudessa, millainen on arvioinnin ideaalisi? Luonnostele kuva preferoimastasi arvioinnin tulevaisuudesta: näihin ajatuksiin, huomioihin, havaintoihin, arvoihin perustuen, millainen se voisi olla?

 
Toinen horisontti: “Disruption ja innovaation yrittäjämäinen horisontti” – nykyhetken muutosvastarinta, muutokseen sopeutuminen ja muutokselle rakentaminen  

Toisessa horisontissa visualisoit innovaatioita, jotka voivat auttaa ratkaisemaan joitakin niistä haasteista, joita kuvasit ensimmäisessä horisontissa ja jotka auttavat siirtymään kohti kolmannen horisontin visiotilaa. Tässä viimeisessä vaiheessa katsot taaksepäin aiempaan, eteenpäin mahdollisuuksiin ja luot ratkaisuja, joiden kautta on mahdollista rakentaa siltaa nykyhetkestä tulevaisuuteen.

POHDITTAVAA:

Mistä innovaatioista olet kuullut, jotka saattavat toimia tulevaisuuden arviointijärjestelmän tai -käytäntöjen kasvualustoina? Anna esimerkkejä. Millaiset ratkaisut mahdollistavat ensimmäisen ja kolmannen hosisontin yhdistymisen? Millaisia innovaatioita tai millaista muutosta siihen tarvitaan? Mieti laajasti teknologia, olemassaolevia rakenteita, ympäristöjä, resursseja, eri toimijoita ja heidän roolejaan, arvoja ja ajatustapoja jne.


arviointirubriikki 3horisonttia tehtävään