Osion kuvaus

 • Online-luennot torstaisin Zoom:ssa klo 12:15-14:00. Ensimmäinen luento on to 8.9.2022 Luentojen Zoom-linkki

  https://aalto.zoom.us/j/65891892492

  Luennot nauhoitetaan ja kunkin luennon nauhoite saatavilla MC-sivuilta luennon jälkeen.

  Luennoilla tarkastellaan mallintamisen filosofiaa, differentiaali- ja differenssiyhtälömalleja, lineaaristen dynaamisten järjestelmien teoriaa, takaisinkytkettyä säätöä, fysikaalista mallintamista, erilaisia identifiointimenetelmiä, mallirakenteen valintaa sekä mallin validointia. Laskuharjoituksissa tutustutaan mm. erilaisiin simuloinnin ja identifioinnin ohjelmistojen käyttöön.

  Luentojen aihepiirejä ovat:

  1. Matemaattinen mallintaminen
   • Mallintamisen ja mallin määritelmät
   • Fysikaalinen mallintaminen ja identifiointi
   • Matemaattisen mallien jaottelu
  2. Systeemimallit
   • Input-output-kuvauksen ja tilayhtälömallin ero
   • Linearisointi, diskretointi
   • Siirtofunktio ja stabiilisuusominaisuudet
  3. Matemaattisesta mallintamisesta
   • Dynaamisen systeemin matemaattisen mallin konstruointiperiaatteita
  4. Lineaaristen järjestelmien teoriaa
   • Ohjattavuus, tarkkailtavuus, systeemiteoreettiset stabiilisuuskäsitteet
   • Tilatarkkailu, tilatarkkailija, tilaestimointi
   • Kalman-suodin
  5. Säätötekniikkaa
   • Takaisinkytketyn säädön periaate
   • PID-säädin
   • Tilatakaisinkytkentä
  6. Identifiointi I
   • Transienttianalyysi - impulssivaste, askelvaste
   • Korrelaatioanalyysi ja sen suorittaminen
  7. Identifiointi II
   • Taajuusvaste
   • Spektrin estimointi periodogrammin avulla
   • Fourier-analyysi, spektraalianalyysi
  8. Identifiointi III (Rakenteelliset/parametriset malli, estimointi)
   • Black box -malliluokat
   • Parametrien estimointi ennustevirhemenetelmillä
   • Vaatimukset herätteelle, rakenteellinen identifioituvuus
  9. Identifiointi kokonaisuutena I
   • Mallinrakennuksen vaiheet
   • Identifiointikokeen suunnittelu
   • Mallirakenteen valintatekniikat
  10. Identifiointi kokonaisuutena II
   • Mallin validointikysymykset
   • Parametriestimaatin ominaisuudet
   • Sisäänmeno-ulostulo -käyttäytyminen
   • Ennustaminen, residuaalianalyysi

  Allaolevassa kuvassa on hahmoteltu aihepiirien etenemistä ja keskinäisiä suhteita sekä kunkin aihealueen kannalta relevantteja tietokoneohjelmia.

  Kaavio